TP. Mỹ Tho sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Thứ tư - 28/06/2023 21:20
Xác định “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”, trong những năm qua, Thành ủy Mỹ Tho đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW đạt nhiều kết quả.

Trên cở sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ngành, các đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân. Nhìn chung, qua triển khai, quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (gọi tắt là Nghị quyết 29-NQ/TW) đã giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nói riêng và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và nắm vững những quan điểm, chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục ở từng địa phương, đơn vị. Từ đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ khâu tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch đến phân công và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tham mưu xây dựng chương trình hành động sát hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW; Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng ban hành Chương trình 46-CTr/TU, ngày 06/01/2014 về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế  và 4 đề án để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW. Hàng năm, gắn với chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy có kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Chương trình 46-CTr/TU, ngày 06/01/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy đối với các tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc; qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót qua quá trình triển khai thực hiện.

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW chất lượng công tác giáo dục của thành phố tiếp tục được nâng lên, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển chung trong thời kỳ đổi mới như:

17/17 phường, xã đều thành lập Ban chỉ đạo cấp xã về chỉ đạo đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, lng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục đào tạo vào Nghị quyết Đại hội Đng các cp và chương trình phát trin kinh tế - xã hội ca địa phương.

Toàn thành phố hiện có 60 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông (51 cơ sở công lập, 09 cơ sở ngoài công lập) với 1.131 lớp và 36.812 học sinh; (trong đó 29 trường mầm non; 18 trường tiểu học; 10 trường trung học cơ sở, 02 trường phổ thông có nhiều cấp học và Trường Khuyết tật Nhân Ái); cơ sở trường lớp được đầu tư khang trang sạch đẹp; đến nay, tng s trường đạt chun quc gia trên địa bàn thành phố lên 35/51 trường công lập, chiếm 68,6%. Mỗi phường, xã đều có ít nhất 01 trường mầm non và 01 trường tiểu học; 100% xã, phường có trung tâm học tập cộng đồng.

Đến nay, đa số cán bộ giáo viên điều đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định, cụ thể như sau: bậc mầm non có tổng số giáo viên đạt chuẩn 362/385, tỷ lệ 94,0%, trên chuẩn 252 giáo viên, tỷ lệ 65,5%. Cấp tiểu học có tổng số giáo viên đạt chuẩn 583/647, tỷ lệ 90,1%, trên chuẩn 12 giáo viên, tỷ lệ 1,9%. Cấp THCS có tổng số giáo viên đạt chuẩn 553/626, tỷ lệ 88,3%, trên chuẩn 21 giáo viên, tỷ lệ 3,4%. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản trách nhiệm, tâm huyết với nghề, năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục.

Bên cạnh những kết quả tích cực mà Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố đạt được trong thời gian qua, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất định trong công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, như sau:

- Một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm đến công tác đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; còn xem đây là nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa thật đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

- Việc quy hoạch mạng lưới trường lớp được quan tâm nhưng do đặc thù đất đai ở Mỹ Tho là đất trung tâm, gặp nhiều khó khăn trong giải tỏa, đền bù không thể mở rộng nên diện tích đất ở một ít cơ sở giáo dục vẫn còn nhỏ, nên chưa đảm bảo theo qui định chuẩn quốc gia.

- Còn tình trạng đội ngũ giáo viên thừa, thiếu chưa đồng bộ ở các cấp học. Thiếu giáo viên vốn do từ nhiều năm về trước đã thiếu, do số lượng bỏ việc, do thiếu nguồn tuyển, do việc tăng từ hình thức học 1 buổi lên 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, thiếu do tăng số lượng học sinh, tăng số lớp cho con em công nhân từ các nơi khác về làm việc tại các khu, cụm công nghiệp ở Mỹ Tho và còn do Sở Nội vụ thực hiện tinh giản 10% số lượng viên chức của ngành hàng năm.

Nhằm phát huy thành quả đạt được, tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, khó khăn để tạo sự chuyển biến toàn diện về GD&ĐTtrong thời gian tới, Thành ủy sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/1019 của Ban Bí thư về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Hai là, ban hành các nghị quyết, kế hoạch về phát triển giáo dục và đào tạo, qua đó tạo hành lang pháp lý, cơ chế thuận lợi, huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội trong việc đầu tư, thu hút nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo. Thực hiện hiệu quả và đồng bộ các giải pháp để nâng cao các chỉ số về chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn; xây dựng trường chuẩn quốc gia; tạo công bằng giáo dục; về điều kiện đảm bảo chương trình giáo dục; chính sách về nhà giáo, cán bộ quản lý; tạo điều kiện về tài chính; cơ sở vật chất; môi trường giáo dục; tiếp cận giáo dục về mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục suốt đời.

Ba là, chủ động, tích cực thực hiện tốt các hướng dẫn, chỉ đạo về đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, nhằm phát triển phẩm chất và năng lực người học; chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt việc đổi mới chương trình, nội dung giáo dục ở các cấp học, ngành học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong hệ thống cơ sở giáo dục và đào tạo; quan tâm xây dựng môi trường văn hóa học đường chuẩn mực, gắn với tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Bốn là, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa. Thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách đặc thù để thu hút nguồn tuyển giáo viên ở những nơi, những môn khó tuyển dụng. Đảm bảo chế độ chính sách và chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên, góp phần đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, tích cực. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức dạy và học.

Dương Vũ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập243
  • Máy chủ tìm kiếm218
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay61,105
  • Tháng hiện tại386,243
  • Tổng lượt truy cập30,420,463
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây