Đảng bộ Huyện Gò Công Tây tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ sáu - 12/05/2023 23:51
Xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố, giữ vững niềm tin của nhân dân - cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, thời gian qua Đảng bộ huyện Gò Công Tây đã chú trọng thực hiện nghiêm công tác PCTN, TC và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Huyện ủy kiểm tra công tác phòng, chống TNTC tại Đảng bộ xã Đồng Thạnh.
Huyện ủy kiểm tra công tác phòng, chống TNTC tại Đảng bộ xã Đồng Thạnh.
Huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thực hiện nghiêm đường lối, chủ  trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao vai trò tổ chức đảng, trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong công tác PCTN, TC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng công tác giám sát của các cơ quan dân cử và nhân dân đã tác động tích cực, góp phần ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác PCTN, TC trong đó trọng tâm là Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về một số nội dung công tác phòng, chống tiêu cực; Chỉ thị 06-CT/TU ngày 30/9/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác PCTN, TC; các kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo tỉnh về PCTN, TC.

Ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 22/12/2022 về lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ. Cụ thể hóa Nghị quyết của Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCTN, TC; các kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, TC trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể trong phòng, chống tham nhũng. Trong quý I năm 2023, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp triển khai kế hoạch kiểm tra công tác PCTN, TC; tiến hành kiểm tra trực tiếp đối với 02 chi bộ và 02 đảng bộ cơ sở, kết quả các đơn vị cơ bản thực hiện tốt nội dung kiểm tra.
 
Huyện đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp PCTN, TC trong đó tập trung công tác tuyên truyền. Trong quý I năm 2023, huyện tiếp tục thực hiện tuyên truyền 144 cuộc với 4.484 lượt người tham dự; UBND huyện triển khai kế hoạch tọa đàm pháp luật PCTN,TC năm 2023 trên địa bàn huyện Gò Công Tây và tổ chức tọa đàm điểm tại cơ quan Văn phòng HĐND - UBND, toàn huyện tiếp tục tổ chức tọa đàm đến hết tháng 9 năm 2023 theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện đúng quy định chế độ công khai, minh bạch trên các lĩnh vực tài chính, ngân sách, mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, tuyển dụng, giáo dục, y tế; công tác kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; thực hiện công khai các công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện làm chủ đầu tư, công tác bồi thường, thực hiện dự án khi thu hồi đất…; 100% cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đúng quy định. Hiện có 74/74 đơn vị đã xây dựng triển khai và niêm yết quyết định ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan mình; UBND huyện tổ chức 01 cuộc kiểm tra công vụ đối với 08 đơn vị cấp xã nội dung kiểm tra về văn hóa công sở, việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện, kết quả các đơn vị cơ bản thực hiện tốt nội dung kiểm tra.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, PCTN, TC, đầu quý II năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo triển khai đợt học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng và tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn đảng bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 về "Phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị". Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện nghiên cứu đưa nội dung tác phẩm vào chương trình của các lớp bồi dưỡng, tập huấn năm 2023.

Nhìn chung, công tác PCTN, TC trên địa bàn huyện Gò Công Tây thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong đấu tranh phòng ngừa, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực. So với nhiều năm trước đây, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện đã được nâng lên, chủ trương lấy phòng là chính thông qua các hoạt động tự kiểm tra nội bộ; hoạt động thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và các hoạt động khác có liên quan từ đó đã kịp thời phát hiện, xử lý không để vụ việc kéo dài, phức tạp.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục đó là: công tác triển khai các văn bản liên quan đến PCTN, TC của các cấp ủy cấp trên chưa nghiêm túc, vẫn còn chậm, còn trường hợp chưa xây dựng kế hoạch cụ thể sát với tình hình địa phương, đơn vị; nội dung tuyên truyền tuy có đổi mới nhưng chưa phù hợp với từng đối tượng; công tác tự kiểm tra còn ít và chưa thường xuyên; chưa phân công cán bộ trực tiếp tham mưu giúp cấp ủy theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác PCTN, TC… Bên cạnh đó, một số đơn vị chưa chú trọng công tác phòng, chống tiêu cực. Phát biểu chỉ đạo về vấn đề này, đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: “Các chi, đảng bộ cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về một số nội dung công tác phòng, chống tiêu cực; gắn phòng chống tham nhũng với phòng chống tiêu cực, trong đó chú trọng một số nhiệm vụ cơ bản như: thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương của cấp trên, thực tế đã có một số đơn vị chậm thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, thậm chí thực hiện không đúng với chủ trương của cấp trên; tăng cường giám sát cán bộ, công chức thuộc quyền trong thực thi công vụ, nhất là các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người dân; chuẩn mực phát ngôn, ứng xử của cán bộ, công chức, nhất là việc sử dụng mạng xã hội. Cần phát hiện từ xa, từ sớm để chấn chỉnh, uốn nắn, không để những sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tiêu cực…”.


Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác PCTN, TC; trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng chống tham nhũng. Trong đó chú trọng việc phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan trong việc chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng; triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật…

Hai là, Gắn kết chặt chẽ công tác PCTN, TC với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ba là, Tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định, trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể như: Công khai, minh bạch kê khai tài sản trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ...

Bốn là, Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức nhằm chủ động ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng và trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác PCTN, TC.

Năm là, Kịp thời thông tin việc xử lý các vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực đúng theo quy định. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với cuộc đấu tranh PCTN, TC của Đảng, Nhà nước; đồng thời góp phần cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác PCTN, TC trên địa bàn huyện Gò Công Tây đang từng bước được thực hiện có hiệu quả, kịp thời ngăn chặn các dấu hiệu, hành vi tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trần Vũ Thanh Huy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập228
  • Máy chủ tìm kiếm191
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay41,411
  • Tháng hiện tại99,726
  • Tổng lượt truy cập30,133,946
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây