Kết quả 10 năm thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Thứ hai - 13/11/2023 20:48
Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đi vào nền nếp, đạt những kết quả nhất định, trong đó tập trung vào các vấn đề mà Nhân dân, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm phản ánh. Quy trình giám sát được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 13/8/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 2310-CV/TU, Kế hoạch 72-KH/TU triển khai Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, chức sắc các tôn giáo, người tiêu biểu,… đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đã tổ chức triển khai, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp 596 cuộc, với 5.445 lượt cán bộ dự. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp triển khai, quán triệt 2.987 cuộc, với 82.568 lượt người dự; tuyên truyền 24.357 cuộc, với 769.428 lượt người dự. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu, nắm rõ việc giám sát, phản biện xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội hàng năm. Chất lượng giám sát, phản biện xã hội được nâng lên; nội dung giám sát, phản biện xã hội đảm bảo chặt chẽ, phản ánh đúng thực trạng xã hội; các kiến nghị hợp lý, rõ ràng.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì cấp, phối hợp các ngành liên quan tổ chức giám sát trên 415 cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, 972 đơn vị cấp huyện, 2.198 cuộc cấp xã về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; biện pháp, cách thức giảm nghèo bền vững; công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Luật Công đoàn, Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; việc thực hiện Quyết định 290/2005/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước”; về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”;… Tổ chức 97 Hội nghị phản biện về các chủ trương, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; góp ý 5.213 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tốt cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các dự thảo báo cáo chính trị, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương. Tổ chức trên 891 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân; tiếp nhận gần 18 ngàn lượt ý kiến của nhân dân; hầu hết các ý kiến góp ý đều được tiếp thu, giải trình, nhất là những vấn đề bức xúc liên quan đến đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng; bảo hiểm y tế. Ngoài ra, còn góp ý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; mối quan hệ giữa đảng viên với nhân dân, góp ý thông qua phiếu nhận xét, đánh giá theo Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở một số nơi chưa thường xuyên, còn hình thức, hiệu quả chưa cao; chủ yếu tập trung giám sát tập thể cơ quan, đơn vị; chưa mạnh dạn giám sát cá nhân, nhất là người đứng đầu; hoạt động phản biện xã hội có chuyển biến nhưng chưa toàn diện; công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, còn trùng lắp nội dung giám sát. Một số cấp ủy chưa nhận thức toàn diện, sâu sắc nội dung Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, còn nặng về hình thức; cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng góp ý có nơi chưa thực hiện tốt trách nhiệm theo quy chế, quy định; chưa thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với đại diện nhân dân; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chưa theo dõi chặt chẽ kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát của nhân dân.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, trong thời gian tới các cấp, các ngành cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư, các quan điểm của Đảng, quy định của Nhà nước về phát huy dân chủ, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với thực hiện nghiêm Kết luận 21-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện tốt hơn nũa vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề tác động lớn đến đời sống của Nhân dân.

- Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân; nâng cao hơn nữa chất lượng, số lượng các cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất; thực hiện tốt việc tiếp thu, giải trình, giải quyết những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan dân cử theo quy định.

- Tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội, đời sống nhân dân; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở, không để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Thực hiện tốt việc tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, qua đó đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức thực hiện.

Thanh Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập204
  • Máy chủ tìm kiếm173
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay61,105
  • Tháng hiện tại382,391
  • Tổng lượt truy cập30,416,611
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây