TP. Mỹ Tho triển khai kế hoạch tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Thứ hai - 03/04/2023 23:03
Thực hiện Kế hoạch 77-KH/TU, ngày 08/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; ngày 21/3/2023, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Kế hoạch 101-KH/TU để thực hiện. Theo đó, Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ thành phố đến phường, xã quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư; tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thành công các nội dung về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; tăng cường tuyên truyền để người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hiểu đúng và chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật về an ninh, an toàn thực phẩm; đồng thời, thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị và tình hình thực tế của địa phương. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm cao nhất về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn do mình phụ trách. Xử lý nghiêm các trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
 
Kế hoạch 101-KH/TU, ngày 21/3/2023 của Thành ủy Mỹ Tho tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, trọng tâm là tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những kết quả của công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm thời gian qua. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị  17-CT/TW của Ban Bí thư, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm và, bổ sung chỉ tiêu về an ninh, an toàn thực phẩm vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế của thành phố để tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình hiện nay. Chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện đúng các quy định pháp luật khi tham gia sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phân cấp quản lý công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.
 
Thứ hai, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Cụ thể là tiếp tục rà soát, góp ý, sửa đổi, bổ sung để góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân phường, xã trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Tăng cường năng lực kiểm nghiệm, bảo đảm truy xuất rõ nguồn gốc thực phẩm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là việc lạm dụng sử dụng chất cấm, kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc. Khuyến khích đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển các mô hình sản xuất, chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Có cơ chế hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn. Phối hợp xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.
 
Thứ ba, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, khi thực hiện nhiệm vụ này cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; chủ động phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh phong trào quần chúng phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm tạo dư luận xã hội, người tiêu dùng lên án, tẩy chay các sản phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm. Kịp thời khen thưởng và có biện pháp phù hợp để bảo vệ người tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm. Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm để hạ uy tín, ảnh hưởng tiêu cục đến sản xuất, kinh doanh lành mạnh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
 
Thứ tư, xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn. Chú trọng việc khuyến khích đầu tư, phát triển các mô hình sản xuất, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi phường, xã một sản phẩm (OCOP). Chú trọng công tác kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào trong sản xuất, kinh doanh; liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế; bảo đảm người dân được tiếp cận và sử dụng lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững. Phối hợp khảo sát đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, hình thành mạng lưới logistics, bảo quản, chế biến, thương mại điện tử ở nông thôn. Phát huy vai trò của các hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng trong liên kết, hỗ trợ sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm an toàn, chất lượng. Chủ động phối hợp với ngành chức năng của tỉnh nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Khuyến khích, hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ứng dụng công nghệ cao và kết nối chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn.
 
Thứ năm, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩmtại địa phương bảo đảm phát huy cao nhất trách nhiệm, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các phòng, ban trong đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm. Thực hiện phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, phối hợp, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả; khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; có chế độ, chính sách phù hợp cho đội ngũ này.
 
Thứ sáu, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm tới đoàn viên, hội viên và người dân. Tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm.
 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch này; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết tình hình, kết quả thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân phường, xã thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, an toàn thực phẩm. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phố biến, quán triệt Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy; hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Dương Vũ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập276
  • Máy chủ tìm kiếm252
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay61,105
  • Tháng hiện tại385,110
  • Tổng lượt truy cập30,419,330
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây