Ngành Tuyên giáo Tiền Giang nỗ lực, phấn đấu thực hiện “đi trước, đi cùng, đi sau”

Thứ tư - 29/12/2021 04:49
Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có công tác tuyên giáo. Song, toàn ngành tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động, thể hiện vai trò “đi trước, đi cùng, đi sau” để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị Tổng kết ngành Tuyên giáo năm 2021.
Quang cảnh hội nghị Tổng kết ngành Tuyên giáo năm 2021.
Chủ động trong công tác tham mưu thực hiện

Trong năm, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp đã chủ động tham mưu cấp uỷ ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết; kiểm tra, giám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025; Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quy mô lớn sau 75 năm đưa nghị quyết vào cuộc sống; Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021,...

Tham mưu cấp ủy tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi. Qua đó, đã có 302 thí sinh dự thi cấp huyện, 59 thí sinh dự thi cấp tỉnh. Ngoài ra, tham mưu tổ chức thành công 02 cuộc thi Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng và Giải báo chí cấp tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Đặc biệt, trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy đã ban hành kế hoạch phối hợp công tác với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị và ngày càng đi vào chất lượng, nền nếp. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, nêu gương người đứng đầu, tạo chuyển biến tích cực vềphẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm công việc và thái độ ứng xử với Nhân dân; các vụ việc nổi cộm, bức xúc được cơ quan, địa phương, đơn vị lựa chọn giải quyết kịp thời, hiệu quả. Các gương điển hình tiên tiến được quan tâm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng, tạo sức lan tỏa ở các đơn vị, địa phương. Qua đó, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2021; Tỉnh uỷ khen thưởng 28 tập thể và 44 cá nhân.

Phát huy kết quả đã đạt được, Ban Tuyên  giáo cấp ủy các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 23-KH/TU ngày 23/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chuyên đề toàn khoá “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” giai đoạn 2021-2026. Phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025.

Tuyên truyền được phát huy mạnh

Toàn ngành thể hiện rõ vai trò “dẫn đường và đi cùng thực hiện” trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng; sự đồng thuận, đồng lòng trong xã hội với công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần định hướng dư luận xã hội, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Đặc biệt, Bản tin Thông tin nội bộ và Thông tin thời sự được phát hành định kỳ hàng tháng, trên 20.000 cuốn/kỳ, là một tài liệu không thể thiếu trong sinh hoạt chi bộ; website của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thu hút khoảng 20.000 lượt truy cập/ngày, cung cấp nguồn thông tin chính thống phục vụ công tác tuyên truyền miệng, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Ngoài ra, việc thông tin, tuyên truyền các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là thông tin tình hình dịch bệnh hằng ngày trên website của Ban được cập nhật kịp thời, góp phần nâng cao tư tưởng, nhận thức, hành động đúng đắn trong nội bộ và Nhân dân.

Phản ánh dư luận kịp thời

Trong năm 2021, Ban Tuyên giáo tổ chức điều tra xã hội học về một số vấn đề trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, qua kết quả điều tra đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong thời gian tới. Ngoài ra, triển khai thực hiện 04 cuộc điều tra dư luận xã hội thuộc một số lĩnh vực khác, trong đó, có nội dung về phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng hợp hơn 300 thông tin phản ánh, qua đó, phân tích, đánh giá, dự báo chiều hướng dư luận xã hội, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền xử lý trên 50 thông tin, chuyển các ngành chức năng xử lý, phản hồi thông tin định hướng dư luận kịp thời, hiệu quả.

Báo chí phát huy vai trò

Công tác báo chí tiếp tục phát huy tốt vai trò tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Trong năm, các cơ quan báo chí của tỉnh và của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp nhịp nhàng thông tin, tuyên truyền, bám sát nội dung, định hướng tuyên truyền của Trung ương, Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Kịp thời phản ánh các thông tin có liên quan về các mặt kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hoá - xã hội có trên 1.171 tin, bài với trên 664 nội dung thông tin báo chí viết về Tiền Giang. Đặc biệt, khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhiều dư luận trái chiều, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc họp báo thông tin chính thống đến các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, để Nhân dân thông suốt, nâng cao nhận thức và cùng đồng thuận với Đảng, Chính phủ và địa phương nêu cao trách nhiệm trong phòng chống dịch COVID-19.

Lĩnh vực Khoa giáo - văn hoá, văn nghệ hoạt động có chiều sâu

Ban Tuyên giáo cấp uỷ các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp, trong đó, phối hợp để tham mưu cấp uỷ xây dựng nội dung sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo - văn hoá, văn nghệ là một công việc được chú trọng nhăm giúp cấp ủy đánh giá kết quả đạt được, cũng như những tồn tại hạn chế trong thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của cấp ủy để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục mặt tồn tại, hạn chế.

Cấp uỷ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp, ngành y tế đã phát huy toàn lực tập trung công tác phòng, chống dịch, chăm sóc tốt sức khoẻ, kịp thời tổ chức công tác tiêm ngừa vắc xin COVID-19 cho người dân. Ngành giáo dục và đào tạo tổ chức học trực tuyến, trực tiếp đảm bảo nội dung, chương trình và chất lượng; chú trọng công tác tiêm ngừa vắc xin COVID-19 cho học sinh, giáo viên; công tác đánh giá việc dạy và học thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng hướng dẫn,...

Các hoạt động văn hoá - văn nghệ được triển khai thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể địa phương, nhất là công tác trang trí, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; các sự kiện, các ngày lễ lớn quan trọng trong năm; phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, cuộc thi ảnh thời sự “Tiền Giang vượt qua COVID-19” được tổ chức nhằm ghi nhận những hình ảnh của mọi tầng lớp Nhân dân trong phòng, chống dịch. Đây là những cách làm mới, sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ của tỉnh đáp ứng yêu cầu và phù hợp tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được chú trọng

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiện, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được chú trọng. Qua đó, Trường Chính trị tỉnh mở 35 lớp, với 2.482 học viên, phối hợp với trung tâm chính trị cấp huyện mở 15 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, với 1.177 học viên; cấp huyện, trung tâm chính trị mở 95 lớp, 7.008 học viên.

Lịch sử Đảng phấn đấu hoàn thành

Công tác lịch sử Đảng đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, cấp huyện, thành phố, thị xã có 9/11 đơn vị (đạt 81,82%) xuất bản Lịch sử Đảng bộ, còn 02 đơn vị đang trong quá trình sưu tầm tư liệu, xây dựng đề cương nghiên cứu, biên soạn (do mới thành lập). Cấp xã, có 3 đơn vị hoàn thành biên soạn và nghiệm thu, chuẩn bị xuất bản, nâng tổng số 159/172 đơn vị (đạt 92,44%) đã hoàn thành.

Nhìn lại năm qua, với vai trò “đi trước - dẫn đầu, đi cùng - thực hiện và đi sau - tổng kết”, ngành tuyên giáo Tiền Giang đã có sự nổ lực lớn, phấn đấu cao trong triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

Kim Truyện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập225
  • Máy chủ tìm kiếm195
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay61,105
  • Tháng hiện tại374,627
  • Tổng lượt truy cập30,408,847
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây