Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm

Thứ năm - 17/06/2021 05:06
Xác định ý nghĩa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của cả nước và của tỉnh; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động kịp thời xây dựng và triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bầu cử.

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp từ ngày 21/3/2021 đến ngày 12/4/2021 với tổng cộng 8.889 cuộc hội nghị và 141.466 cử tri tham dự. Kết quả, có 8.888 người được giới thiệu ứng cử được cử tri biểu quyết tín nhiệm đạt 100% và đủ tiêu chuẩn đưa vào danh sách hiệp thương lần 3; 01 trường hợp cử tri tín nhiệm dưới 50% nên không đủ điều kiện đưa vào danh sách hiệp thương lần 3. Không có trường hợp nào cần phải xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử và vận động cử tri tham gia bầu cử, bầu đủ được các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử các cấp xác định là một trong những công tác trọng tâm, xuyên suốt, quyết định sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền bầu cử tập trung vào những quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác bầu cử, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của nhân dân về bầu cử, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được bầu ở từng đơn vị bầu cử, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của ứng cử viên, thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu,… để cử tri thông suốt, thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao. Các cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức hội, đoàn thể trong tỉnh tích cực tham gia và cập nhật liên tục, thường xuyên các tin, bài, ảnh, clip ngắn hướng dẫn, tài liệu hỏi đáp các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử,…

Hiệu quả công tác tuyên truyền thể hiện qua việc cử tri đi bầu cử đông, đầy đủ, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND các cấp đạt 99,8% và ngày bầu cử thật sự là ngày hội toàn dân; cử tri đã lựa chọn ra những người đủ tiêu chuẩn để làm đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Về kết quả bầu cử:

* Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội:

- Số lượng người trúng cử: 08 (đủ số lượng đã được ấn định).

- Trong số người trúng cử có 03 nữ (tỉ lệ 37,5%); trẻ tuổi 01 người (tỉ lệ 12,5%); tái cử 04 người (tỉ lệ 50%).

- Thành phần: Cơ quan Đảng: 01 người (tỉ lệ 12,5%); chính quyền: 05 người (tỉ lệ 62,5%); Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: 02 người (tỉ lệ 25%).

- Trình độ: Đại học 02 người (tỉ lệ 25%); sau đại học 06 người (tỉ lệ 75%).

* Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số lượng người trúng cử: 61 người (đủ số lượng đã được ấn định).

- Trong số người trúng cử có 17 nữ (tỉ lệ 27,87%); trẻ tuổi 07 người (tỉ lệ 11,48%); ngoài Đảng 02 người (tỉ lệ 3,82%); tái cử 26 người (tỉ lệ 42,62%); tôn giáo: 02 người (tỉ lệ 3,28%).

- Thành phần: Cơ quan Đảng: 19 người (tỉ lệ 31.15%); chính quyền: 23 người (tỉ lệ 37.7%); Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên: 08 người (tỉ lệ 13,11%); Tòa án nhân dân: 01 người (tỉ lệ 1,64%); Viện kiểm sát nhân dân: 01 người (tỉ lệ 1,64%); Quân đội, công an: 03 người (tỉ lệ 4,92%); Cơ quan khác: 06 người (tỉ lệ 9,84%).

- Trình độ: Đại học 30 người (tỉ lệ 49,18%), sau đại học 31 người (tỉ lệ 50,82%).

* Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện

- Số lượng người trúng cử: 365 người (bầu thiếu 01 đại biểu so với số đại biểu Hội đồng nhân dân được ấn định).

- Trong số người trúng cử có 114 nữ (tỉ lệ 31,23%); trẻ tuổi 85 người (tỉ lệ 23,29%); ngoài Đảng: 18 người (tỉ lệ 4,93%); tái cử 169 người (tỉ lệ 46,3%); tôn giáo: 12 người (tỉ lệ 3,29%).

- Trình độ: Dưới đại học 07 người (tỉ lệ 2,19%), đại học 283 người (tỉ lệ 77,26%), sau đại học 75 người (tỉ lệ 20,55%).

- Thành phần: Cơ quan Đảng: 94 người (tỉ lệ 25,75%); chính quyền: 130 người (tỉ lệ 35,62%); Mặt trận tổ quốc và tổ chức thành viên: 64 người (tỉ lệ 17,53%); Tòa án nhân dân: 03 người (tỉ lệ 0,82%); Viện kiểm sát nhân dân: 05 người (tỉ lệ 1,37%); Quân đội, công an: 23 người (tỉ lệ 6,3%); Cơ quan khác: 46 người (tỉ lệ 12,6%).

* Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã

- Số lượng người trúng cử: 4.468 người (thiếu 15 đại biểu so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã đã được ấn định, tuy nhiên không có đơn vị bầu cử nào bầu dưới 2/3 số đại biểu được bầu).

- Trong số người trúng cử có 1.300 nữ (tỉ lệ 29,1%); dân tộc thiểu số 05 người (tỉ lệ 0,11%), trẻ tuổi 1.595 người (tỉ lệ 53,7%); ngoài Đảng: 450 người (tỉ lệ 10,07%); tái cử 2.439 người (tỉ lệ 54,59%); tôn giáo: 93 người (tỉ lệ 2,08%).

- Trình độ: Dưới đại học: 2.183 người (tỉ lệ 48,86 %), đại học 2.245 người (tỉ lệ 50,25%), sau đại học 40 người (tỉ lệ 0,9%).

- Thành phần: Cơ quan Đảng: 1.081 người (tỉ lệ 24,19%); chính quyền: 1.042 người (tỉ lệ 23,32%); Mặt trận tổ quốc và tổ chức thành viên: 1.045 người (tỉ lệ 23,39%); Quân đội, công an: 373 người (tỉ lệ 8,35%); Cơ quan khác: 927 người (tỉ lệ 20,7%).

Tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân. Tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử các cấp đạt 99,8%. Các đại biểu được bầu về cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, thành phần. Không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải bầu cử thêm, bầu cử lại, không có vi phạm pháp luật về bầu cử.

Để ghi nhận những thành tích, đóng góp của các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh vào thành công chung của cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 52 tập thể và 138 cá nhân.
 

Phạm Thế Vinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập196
  • Máy chủ tìm kiếm182
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay49,398
  • Tháng hiện tại162,226
  • Tổng lượt truy cập26,431,843
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây