Gò Công Đông đẩy mạnh công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Thứ tư - 01/11/2023 05:38
Đảng bộ huyện Gò Công Đông hiện có 55 chi, đảng bộ (gồm 18 đảng bộ cơ sở, 37 chi bộ cơ sở, 195 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở) với tổng số đảng viên (tính đến tháng 8/2023) là 3.359 đảng viên (nữ 1.301; dân tộc thiểu số 03 (01 Dao, 02 Khơ-me); tôn giáo 12; đoàn viên 802). Tuổi đời bình quân của đảng viên là 44,38 tuổi. Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp THPT 83,98%; tốt nghiệp THCS 16,02%; đại học 31,88%; cao đẳng 13,78%; trung cấp 25%.
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023.
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023.
Thời gian qua, công tác xây dựng đảng về tổ chức và cán bộ, Đảng bộ huyện Gò Công Đông luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị được các cấp ủy đảng đặc biệt chú trọng, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Đăc biệt chú trọng việc triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo Bác. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, lợi ích nhóm, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng phát huy tính gương mẫu, tự giác, trung thực trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình; phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tích cực rèn luyện nâng cao năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thường xuyên, liên tục đã góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung và có sự chuyển biến tích cực. Ban Chỉ đạo 35 huyện đã tập trung chỉ đạo đấu tranh những luận điệu xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua internet, mạng xã hội… đã kịp thời ngăn chặn những thông tin xuyên tạc, trái chiều, góp phần tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội được được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo thường xuyên nên đã kịp thời định hướng thông tin, giải quyết những vụ việc bức xúc liên quan trực tiếp đến người dân, được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong toàn Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện xác định một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Một là, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị trong tình hình mới. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu gương về ý thức, thái độ học tập lý luận; rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức; coi đây là công việc thường xuyên, là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu, tự soi, tự sửa của từng cán bộ, đảng viên; lấy kết quả học tập lý luận chính trị, rèn luyện tu dưỡng đạo đức là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm.

Hai là, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp từng đối tượng. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ hiện đại, kịp thời cập nhật kiến thức mới, phát huy tự nghiên cứu của người học trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện.

Ba là, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các sự kiện chính trị, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp đối tượng, đảm bảo tính thuyết phục trong công tác tuyên truyền, giáo dục.

Bốn là, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao tính chủ động phát hiện, dự báo âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên internet, mạng xã hội... Chủ động cung cấp thông tin, kiện toàn lực lượng, đặc biệt là bộ phận tham mưu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân ngay từ cơ sở.

Năm là, tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục gợi ý kiểm điểm đối với tổ chức đảng, đảng viên có vấn đề phức tạp, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện hiệu quả công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Sáu làthường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị, tư tưởng; bố trí đủ biên chế cho các cơ quan chuyên trách tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng.  Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị, tư tưởng có tư duy và bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, am hiểu rộng các lĩnh vực; có kỹ năng tham mưu, tuyên truyền, vận động đảm bảo tính thuyết phục. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức của tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Dương Minh Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập234
  • Máy chủ tìm kiếm204
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay61,105
  • Tháng hiện tại381,406
  • Tổng lượt truy cập30,415,626
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây