Châu Thành: Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng cao

Thứ hai - 30/10/2023 04:57
Đảng bộ huyện Châu Thành hiện có 5.947 đảng viên (1.930 nữ) đang sinh hoạt tại 72 tổ chức cơ sở đảng, 287 chi bộ (xã - thị trấn: 242 chi bộ; cơ quan: 42 chi bộ; doanh nghiệp: 03 chi bộ) và 01 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở.
Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tổ chức sinh hoạt định kỳ.
Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tổ chức sinh hoạt định kỳ.
Trong 05 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với nhiều giải pháp đồng bộ. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư, nhất là quan tâm: Quán triệt tầm quan trọng của sinh hoạt đảng đối với xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng chi bộ trong sạch - vững mạnh. Tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ mà Hội nghị Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư đã chỉ ra. Xác định rõ việc chấp hành cùng với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên cuối năm. Kiện toàn, nâng cao chất lượng chi ủy viên; chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn sinh hoạt theo từng loại hình chi bộ (cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang; doanh nghiệp; chi bộ ấp; chi bộ có tổ đảng) cùng với việc đưa ra tiêu chí cụ thể đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, kỹ năng, cách thức tiến hành sinh hoạt cho bí thư, chi ủy viên; cử cán bộ các ban đảng Huyện ủy tham dự sinh hoạt ở chi bộ “mẫu” để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn. Tiến hành kiểm tra, giám sát 150 tổ chức đảng (150 chi bộ trực thuộc đảng ủy, 7 chi bộ cơ sở) thực hiện chế độ sinh hoạt đảng. Từ đó, chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng sinh hoạt đối với xây dựng chi bộ trong sạch - vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng.Việc sinh hoạt đi vào nền nếp, quy định rõ trong quy chế làm việc chi bộ, phù hợp đặc điểm chi bộ tình hình thực tế. Hầu hết các chi bộ duy trì tốt sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 01 lần, thời gian sinh hoạt trong khoảng 10 đến 15 hàng tháng, họp đột xuất khi cần, đảng viên sinh hoạt đạt tỷ lệ cao (trên 85%). Nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, đã bám sát chức năng chi bộ và nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị; đánh giá được kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng qua, đề ra nhiệm vụ tháng tới, định hướng những nội dung trọng tâm cần đưa ra để đảng viên cùng bàn bạc, thảo luận, thống nhất, biểu quyết thông qua nghị quyết để lãnh đạo thực hiện. Nội dung đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực. Phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chặt chẽ, khoa học, chuẩn bị chu đáo, có họp chi ủy trước họp chi bộ đã giúp cho cuộc sinh hoạt diễn ra suôn sẻ, tiết kiệm thời gian.

Thông qua sinh hoạt, các chi bộ đã kịp thời phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; dành thời gian sinh hoạt tư tưởng, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư đảng viên có giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giúp nhau cùng tiến bộ. Nguyên tắc tập trung dân chủ và 3 tính chất: tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu được bảo đảm và có nâng lên hơn so với trước. Các chi bộ thống nhất chương trình, nội dung sinh hoạt, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, chân tình, khuyến khích đảng viên đóng góp ý kiến; thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), qua đó kịp thời biểu dương những đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có biện pháp giáo dục, giúp đỡ những đảng viên còn hạn chế, khuyết điểm. Đặc biệt nhiều chi bộ duy trì thường xuyên sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần, nội dung chủ yếu tập trung vào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành nội dung quan trọng trong sinh hoạt. Từ đó, sinh hoạt chi bộ đã tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy dân chủ, sáng tạo và nâng cao trình độ mọi mặt của đảng viên góp phần quan trọng vào xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hội đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện; tỷ lệ cán bộ, đảng viên hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 96%.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn tồn tại những hạn chế: Một số chi bộ thực hiện chế độ sinh hoạt chưa nghiêm mà chủ yếu do khâu chuẩn bị chưa tốt;
nội dung sinh hoạt chưa phong phú, có lúc sa vào bàn về công việc chuyên môn cơ quan, chưa dành thời gian thỏa đáng cho thảo luận; sinh hoạt bằng hình thức chuyên đề chưa nhiều; chưa thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình; chưa kịp thời nắm bắt tình hình đảng viên; nhiều đảng viên đang làm việc ở doanh nghiệp gặp khó khăn về thời gian sinh hoạt.


Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới cần tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm, đó là: Các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải có nhận thức đúng chi bộ là nền tảng của đảng, hạt nhân chính trị, lãnh đạo hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Từ đó quán triệt, nâng cao nhận thức tầm quan trọng của việc sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xem là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, định kỳ hàng tháng, là một trong những yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của chi bộ, là hoạt động quan trọng, có vai trò quyết định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay. Đặc biệt quán triệt lời chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, “Muốn chi bộ phát triển tốt thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt”. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư cùng các hướng dẫn sinh hoạt. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức sinh hoạt chi bộ. Nội dung phải gắn với việc xây dựng đảng, hệ thống chính trị, học tập, làm theo gương Bác, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đúng quy định, chuẩn bị chu đáo, lựa chọn nội dung sinh hoạt toàn diện, cụ thể, thiết thực sát chức năng, nhiệm vụ, xác định được những vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, tập trung vào các vấn đề như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị; việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ và xem đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong sinh hoạt đảng; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình - xem là quy luật tồn tại, phát triển đảng, đóng góp ý kiến vừa là quyền lợi, vừa nghĩa vụ của đảng viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy chi bộ và đảng viên mà trước hết là đồng chí bí thư phải có kỹ năng tổ chức sinh hoạt từ khâu chuẩn bị nội dung, chương trình đến việc thông tin, điều hành thảo luận, tổng hợp và đưa ra kết luận. Xác định chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức tốt họp chi ủy là khâu rất quan trọng, xem đó là một tiền đề cho việc tổ chức thành công sinh hoạt chi bộ, quyết định đến 50% thành công mỗi cuộc sinh hoạt.

Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ gắn với kỷ luật tự giác của đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt đồng thời trao đổi kinh nghiệm, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt để nhân rộng, kịp thời chấn chỉnh chi bộ còn hạn chế, xem xét xử lý chi bộ thực hiện chưa tốt chế độ sinh hoạt. Tiếp tục
cử cán bộ các ban xây dựng Đảng Huyện ủy thường xuyên đến tham dự họp chi bộ để qua đó kịp thời chấn chỉnh, bảo đảm sinh hoạt chi bộ đạt đúng quy định.

Nguyễn Minh Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập180
  • Máy chủ tìm kiếm160
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay61,105
  • Tháng hiện tại384,671
  • Tổng lượt truy cập30,418,891
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây