Công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh

Thứ hai - 24/04/2023 05:44
Xác định việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng là nhiệm vụ, quyền lợi của cán bộ, đảng viên, nhân dân và tổ chức đảng, là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tạo tiền đề quan trọng để đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai, quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền trong toàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy trực thuộc đảm bảo việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng phải nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; đa dạng các hình thức học tập, tuyên truyền phổ biến cho phù hợp từng đối tượng tham gia học tập, quán triệt. Các cấp ủy đảng, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Chú trọng công tác triển khai đến cơ sở

Để nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng sớm được triển khai đến cơ sở, sau khi Trung ương có văn bản chỉ đạo tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức kết nối các Hội nghị trực tuyến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đảm bảo đường truyền thông suốt đến các điểm cầu cấp huyện (tương đương) và các xã, phường, thị trấn. Mỗi đợt tổ chức kết nối hội nghị trực tuyến có khoảng 300 điểm cầu, tỷ lệ đảng viên tham dự trên 85%. Sau hội nghị, tỉnh tiếp tục tổ chức kết nối trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu cấp huyện (tương đương) và các xã, phường, thị trấn để cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh thảo luận, góp ý các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt từ 97-98%.

Bên cạnh việc tổ chức hội nghị trực tuyến với Trung ương, Tỉnh ủy còn tổ chức hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở để tiếp tục triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn. Cụ thể, ngay sau khi Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) bế mạc, Ban Thường vụ tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cấp huyện (tương đương) và cấp xã, phường, thị trấn, có 189 điểm cầu, với 24.834 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự.
 
Giám sát chặt chẽ việc nghiện cứu, học tập, quán triệt tại đơn vị
 
Công tác tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng được các cấp uỷ đảng thực hiện nghiêm túc từ cấp tỉnh đến cơ sở, đồng chí Bí thư cấp ủy là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung, thời gian theo kế hoạch. Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra, giám sát các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; báo cáo kết quả học tập, quán triệt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

Cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập nghị quyết nghiêm túc; nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng và chương trình thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nhiều đảng viên thảo luận sôi nổi, có nhiều ý kiến phân tích, làm rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết, chỉ thị, kết luận đã đề ra.
 
Chủ động trong xây dựng chương trình thực hiện
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết Trung ương, chương trình thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy tại cơ quan, đơn vị, địa phương; nội dung bám sát vào quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân, thời gian hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công. Sau khi dự thảo, các cấp ủy đảng tổ chức lấy ý kiến góp ý bổ sung, hoàn chỉnh để tổ chức thực hiện, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống.
 
Đối với cấp tỉnh, việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được thực hiện kịp thời và tổ chức lấy ý kiến, thảo luận, đóng góp của cán bộ, đảng viên, đảm bảo toàn diện, phù hợp tình hình thực tế địa phương và có tính khả thi cao, góp phần vào việc sớm đưa nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống.
 
Tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức

Ngay sau khi nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng ban hành, cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nội dung tuyên truyền gắn với nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, các cuộc vận động, các phong trào do Trung ương, địa phương phát động.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì thực hiện tốt chuyên mục “Định hướng thông tin, công tác tuyên truyền” trong tờ Thông báo nội bộ được phát hành định kỳ hàng tháng (mỗi tháng phát hành 4.916 cuốn). Nội dung tập trung định hướng những nội dung cốt lõi, trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của tỉnh, thông qua các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tại các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ, chi, tổ hội của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ban Tuyên giáo các cấp hướng dẫn, định hướng nội dung công tác tuyên truyền, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền nghị quyết để cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp nêu trong nghị quyết, qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thống nhất về ý chí và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết khóa XIII của Đảng đã đề ra.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, các chức sắc tôn giáo và nhân dân với hình thức, nội dung phù hợp từng đối tượng. Đối với các chức sắc tôn giáo gắn việc học tập, tuyên truyền các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo.

Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn mở nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng.

Thời gian tới, để công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, chương trình, kế hoạch của các cấp ủy trong tỉnh đạt hiệu quả cao hơn, cần thực hiện tốt việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, nhân dân; đặc biệt, bí thư cấp ủy trực tiếp thông tin quán triệt nghị quyết và chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng ở cấp mình. Chương trình thực hiện nghị quyết, kết luận của Đảng của các cấp ủy đảng phải đảm bảo tính khả khi, các chỉ tiêu thực hiện rõ rang, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Phát huy vai trò của Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tuyên truyền phổ biến, quán triệt nghị quyết trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết qua các trang thông tin điện tử của các ngành, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình, sinh hoạt định kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, sinh hoạt chi bộ, lực lượng báo cáo viên. Chú trọng hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên và nhân dân. Chủ động nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận xã hội, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc nghiên cứu quán triệt và thực hiện nghị quyết; chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng. Cấp ủy đảng đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng sau mỗi đợt học tập, kịp thời khắc phục những hạn chế trong thực hiện.

Thanh Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập251
  • Máy chủ tìm kiếm216
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay51,471
  • Tháng hiện tại51,471
  • Tổng lượt truy cập30,085,691
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây