Tiền Giang: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ năm - 11/05/2023 05:52
Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh và đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, đồng thời giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong nghiên cứu, đề xuất chủ đề từng năm, hướng dẫn thực hiện, biên soạn nội dung sao cho phù hợp tình hình thực tế địa phương nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực nội dung chuyên đề toàn khóa của Trung ương, chuyên đề từng năm của tỉnh.
Đ/c Nguyễn Văn Danh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh  trao Bằng khen cho tập thể có thành tích tiêu biểu 02 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị.  Nguồn: baoapbac.vn.
Đ/c Nguyễn Văn Danh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh trao Bằng khen cho tập thể có thành tích tiêu biểu 02 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị. Nguồn: baoapbac.vn.
Toàn Đảng bộ đã tổ chức triển khai, học tập, quán triệt cho 48.818/50.331 cán bộ, đảng viên, đạt tỷ lệ 97%. Trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm, các cấp ủy đảng luôn gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Kết luận 21-KL/TW (khóa XIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các quy định nêu gương của Đảng. Qua học tập, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về những nội dung cơ bản của Kết luận 01-KL/TW, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; tích cực thi đua học tập, lao động rèn luyện và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm và thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm gắn với xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, kết quả thực hiện đều có báo cáo trước chi bộ, cơ quan để theo dõi, giám sát, đồng thời xem đây là cơ sở để đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên cuối năm. Qua đó, đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác chính trị, tư tưởng trong xây dựng và chỉnh đốn đảng, nhất là công tác tự phê bình và phê bình, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành chuyên đề thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Trong đó, chú trọng việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc “nói đi đôi với làm”. Qua thực hiện, đã tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là việc chấp hành tốt giờ giấc làm việc, các bộ phận tiếp dân luôn thể hiện sự văn minh, lịch sự trong ứng xử, trong giao tiếp công vụ,... được nhân dân đồng tình và ủng hộ cao.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành trong tỉnh đặc biệt quan tâm, trong đó duy trì tốt các chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần cung cấp thông tin, giới thiệu mô hình, gương điển hình để các cơ quan, đơn vị định hướng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ; đồng thời tạo sức lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp uỷ đảng trong tỉnh quan tâm thực hiện. Trong 02 năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh; Thị ủy Gò Công và Huyện ủy Tân Phú Đông; Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các quy định về nêu gương đối với Đảng ủy và đảng viên là Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị. Các cấp ủy đảng tổ chức kiểm tra 784 tổ chức cơ sở đảng và 796 đảng viên, qua kiểm tra không phát hiện đảng viên vi phạm.

Việc phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 được thực hiện nghiêm túc, đúng Kế hoạch 13-KH/TU, ngày 29/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giai đoạn I (2021-2023) từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/11/2022,  toàn tỉnh 354 tác phẩm dự thi trên các loại hình, thơ, cổ nhạc, cải lương, chập cải lương, truyền hình, truyền thanh, báo in, truyện ngắn, bút ký… Kết quả, có 33 tác phẩm đạt giải cấp tỉnh, (trong đó có 31 tác phẩm thuộc lĩnh vực sáng tác và 02 tác phẩm lĩnh vực quảng bá). Ban tổ chức Giải thưởng đã xét chọn 12 tác phẩm gửi tham dự cấp Trung ương.

Công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng giới thiệu gương người tốt, việc tốt luôn được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm, trong 02 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đã có 1.778 tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ; các cấp ủy huyện và tương đương khen thưởng, biểu dương vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể  khẳng định rẳng, với kết quả nỗi bật qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh là bước kế thừa, tiếp nối và phát huy các kết quả trong những giai đoạn trước, từ quá trình thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 27/3/2003, của Ban Bí thư khóa IX “Về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”, Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 7/11/2006, của Bộ Chính trị khóa X, “Về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”” và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011, của Bộ Chính trị khóa XI, “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng bước khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm, như: Nhận thức chưa đầy đủ, chưa sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên chưa cao; xây dựng chuẩn mực đạo đức còn chung chung; kế hoạch học tập của cá nhân còn hình thức… góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực và hiệu quả, trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên.

TS. Nguyễn Út

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập233
  • Máy chủ tìm kiếm217
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay61,105
  • Tháng hiện tại375,307
  • Tổng lượt truy cập30,409,527
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây