Sự lan tỏa mạnh mẽ qua 1 năm thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh

Thứ bảy - 04/06/2022 08:26
Phát huy những kết quả đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, các cấp ủy Đảng, các ngành và địa phương trong tỉnh đã có nhiều phấn đấu, nổ lực trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhiều kết quả tích cực, nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, cụ thể xuất hiện trong Đảng và nhân dân, góp phần tạo sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác.

Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa việc tiếp tục của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  trên tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” giai đoạn 2021-2026; chuyên đề năm 2022 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay” trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó chú trọng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả thiết thực, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở. Đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên bám sát nội dung chuyên đề toàn khóa, hàng năm, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, liên hệ bản thân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo gắn với thực hiện các quy định về nêu gương, đây là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên cuối năm. Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội xác định nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai, hướng dẫn cán bộ, đảng viên học tập và làm theo để báo cáo chi bộ, cơ quan theo dõi, giám sát nội dung đăng ký thực hiện.

Trên tinh thần đó, các cấp ủy đảng nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả, 100% tổ chức đảng tổ chức triển khai, học tập, quán triệt cho 48.818/50.331 cán bộ, đảng viên, đạt tỷ lệ 97%.

Việc đưa nội dung vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được duy trì và thực hiện nền nếp. Trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên thảo luận, liên hệ thực tiễn; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nội dung để cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa và hàng năm gắn với xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, trọng tâm là Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””, các quy định về nêu gương để báo cáo trước chi bộ, cơ quan theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung đăng ký và đây là một tiêu chuẩn để đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên cuối năm.

Các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW để xây dựng 1 mô hình hay, cụ thể, thiết thực để học tập và làm theo, như: Mặt trận Tổ quốc các cấp có mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Khu dân cư tự quản vệ sinh môi trường”, “Toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự”; Hội nông dân với mô hình “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi””, “Chi Hội Nông dân tự phòng, tự quản, tự công khai”; Hội Liên hiệp phụ nữ có mô hình “Hủ gạo tình thương”, “Giúp nhau giảm nghèo”, “Tiết kiệm giúp nhau mua Bảo hiểm y tế”; Hội Cựu chiến binh “Cựu Chiến binh gương mẫu thực hiện tốt 30 yêu cầu về tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị”, mô hình “Quỹ đồng đội - xây dựng nhà ở cho hội viên”; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với mô hình “Vườn cây nghĩa tình” phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tỏa sáng nghị lực Việt”, “Đội tình nguyên xanh”. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong công tác phòng chống dịch để giúp đỡ và cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết đến từng người, từng hộ gia đình trong khu vực phong tỏa, các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Qua đó, giúp cho cán bộ, đã viên nhận thức đầy đủ hơn về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần khơi dậy tinh thần cống hiến, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
  
Việc triển khai thực hiện, nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW trong tỉnh đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành và địa phương, nhất là những biểu hiện không tốt trong phong cách, tác phong trong công tác; tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thiếu tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,... và nhiều lĩnh vực nhạy cảm khác; nhiều vấn đề tiêu cực, tồn đọng, gây bức xúc trong dư luận được quan tâm giải quyết. Các ngành chức năng của tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cấp tỉnh tiếp 1.418 lượt, cấp huyện 388 lượt, cấp xã 707 lượt; nhận và xử lý 1.067 đơn (giảm 502 đơn so với cùng kỳ). Công tác thanh tra, kiểm tra chú trọng thực hiện: tiến hành thanh tra 19 cuộc (cấp tỉnh 03, cấp huyện 16); kiểm tra công tác tiếp công dân đối với 92 cơ quan, đơn vị (cấp tỉnh kiểm tra đối với 19 đơn vị xã, phường, thị trấn; cấp huyện kiểm tra với đối với 50 đơn vị xã, phường, thị trấn và 24 phòng, ban). Kết quả của việc giải quyết, xử lý những vấn đề trọng tâm, tồn đọng, bức xúc đã khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch - vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; đồng thời, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trong tỉnh.

Qua 1 năm triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 01-KL/TW và chuyên đề năm 2022 trong toàn Đảng bộ tỉnh bước đầu đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản và hệ thống, bước đầu đã đạt hiệu quả toàn diện trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; phát huy được vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; các hoạt động "học tập và làm theo" trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân được thực hiện tích cực thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, cơ quan và đơn vị, góp phần quan trọng tạo sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh.
 

TS. Nguyễn Út

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập201
  • Máy chủ tìm kiếm179
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay47,082
  • Tháng hiện tại159,910
  • Tổng lượt truy cập26,429,527
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây