Giải pháp nâng cao chất luợng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ tại Đảng bộ huyện Chợ Gạo

Thứ bảy - 23/04/2022 09:29
Thực hiện Kết luận 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về  tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn 05-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Giải pháp nâng cao chất luợng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ tại Đảng bộ huyện Chợ Gạo
Trong thời gian qua, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên; hầu hết, các cấp ủy, chi bộ đã duy trì thường xuyên và đều đặn chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo đúng theo quy định của Điều lệ Đảng; đồng chí bí thư chi bộ chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt, công tác điều hành đảm bảo đạt yêu cầu; đảng viên dự sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm. Việc ghi chép biên bản sinh hoạt chi bộ cũng dần đi vào nề nếp. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính giáo dục, tính chiến đấu, tính lãnh đạo trong sinh hoạt chi bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ của từng loại hình tổ chức Đảng có chuyển biến tích cực. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, ý thức, trách nhiệm của đảng viên.
 
Tuy nhiên, việc tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở cơ sở thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số chi bộ chưa duy trì nền nếp sinh hoạt theo quy định; chương trình, nội dung sinh hoạt chi ủy, chi bộ ở một ít tổ chức Đảng (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp) chưa bám theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn 05-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trong sinh hoạt chủ yếu thảo luận về nhiệm vụ chuyên môn, chưa đi sâu đánh giá công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kiểm điểm vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của chi bộ cũng như tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; việc thông tin thời sự và phổ biến văn bản chỉ đạo của cấp trên còn dàn trải, không xác định rõ trọng tâm; nhiều chi bộ còn lúng túng trong việc chọn nội dung, chủ đề sinh hoạt chuyên đề; biên bản họp chi bộ chưa phản ánh đầy đủ diễn biến của cuộc họp, ý kiến của đảng viên; công tác tự phê bình và phê bình còn hạn chế; một số đảng viên còn thụ động, ngại phát biểu ý kiến; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa cụ thể, rõ ràng. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII chưa trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ.

Là Đảng bộ có 46 tổ chức cơ sở Đảng (25 đảng bộ cơ sở, 21 chi bộ cơ sở) 282 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và hơn 4.039 đảng viên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trực thuộc kịp thời đáp ứng được nhiệm vụ sinh hoạt đảng trong tình hình hiện nay, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện thực hiện tốt Kết luận 18-KL/TW ngày 22/ 9/2017 của Ban Bí thư về  tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn 05-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”,  làm cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên thông suốt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đảng trong việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hai là, cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh  hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; nội dung sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo tính lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh  vực (theo chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức Đảng). Cấp ủy, chi bộ phải chuẩn bị kỹ chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ chi bộ, nhất là dự thảo báo cáo, phương hướng và nghị quyết chi bộ (họp chi ủy thống nhất nội dung trước khi họp chi bộ). Bí thư chi bộ chủ trì, điều hành cuộc họp chi bộ phải thực hiện đầy đủ các nội dung trong chương trình đề ra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian sinh hoạt. Nội dung báo cáo trước chi bộ phải rõ ràng, ngắn gọn để dành nhiều thời gian cho phần thảo luận. Cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của đảng viên, gợi ý những nội dung quan trọng để đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình. Các buổi sinh hoạt chi bộ phải chọn đồng chí thư ký có năng lực, trách nhiệm, ghi chép trung thực, đầy đủ diễn biến quá trình hội nghị, ý kiến thảo luận của đảng viên và kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị; cuối buổi phải thông qua nghị quyết hoặc ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì, thư ký và người chủ trì phải ký vào sổ ghi biên bản cuộc họp chi bộ.

Ba là, trong sinh hoạt chi bộ cần phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, phương pháp sinh hoạt mềm dẻo, linh hoạt. Các vấn đề của chi bộ, chi ủy được đưa ra dân chủ thảo luận, mọi đảng viên đều được phát biểu ý kiến, tỏ rõ chính kiến của mình. Những vấn đề sau khi được bàn bạc dân chủ, biểu quyết theo đa số trở thành nghị quyết của chi bộ, mọi đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết.

Bốn là, trong sinh hoạt chi bộ phải chú trọng thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, xem đây là giải pháp quan trọng, hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; Trong đó, tập trung kiểm điểm: Việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng viên, nhất là người đứng đầu liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; về chống chạy chức, chạy quyền và chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng.

Năm là, mỗi quý tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn một số vấn đề phù hợp, sát với tình hình của cơ quan, đơn vị để sinh hoạt như về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về xây dựng củng cố, nâng chất tổ chức đảng, đoàn thể; về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong chi bộ… nhằm giáo dục, nâng cao ý thức chính trị và bồi dưỡng kiến thức, tập trung trí tuệ tập thể, đề ra biện pháp lãnh đạo khắc phục sớm những mặt còn yếu kém, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Sáu là, đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải gương mẫu thực hiện nề nếp sinh hoạt Đảng; phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ, chi bộ mình đang sinh hoạt; gương mẫu trong tự phê bình và phê bình; thẳng thắng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Thực hiện thống nhất chủ trương thủ trưởng cơ quan làm Bí thư chi bộ.

Bảy là, các cấp ủy, chi bộ cần thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý đảng viên nơi công tác và nơi cư trú. Hàng năm chi bộ phải thực hiện phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm những đảng viên đang sinh hoạt trong chi bộ phải được giao công việc cụ thể, phù hợp; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên phải cụ thể, rõ ràng bằng kế hoạch phân công hoặc phải cụ thể trong biên bản họp chi bộ. Hàng tháng đảng viên phải báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao với chi bộ hoặc tổ đảng (trừ số đảng viên đã được miễn công tác và sinh hoạt) để làm cơ sở đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm đúng thực chất. Đối với những đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, sức khỏe yếu và tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng, chi bộ phải xem xét, quyết định đảm bảo đúng theo Quy định (tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương). Cần khắc phục tình trạng một số đảng viên còn sức khỏe song lại được miễn công tác và sinh hoạt. Hạn chế đến mức thấp nhất đảng viên bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí phải xóa tên trong danh sách đảng viên.

Tám là, các đảng ủy cơ sở phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời cung cấp các tài liệu có liên quan đến các chi bộ trực thuộc để thông tin trong sinh hoạt lệ hàng tháng; Hàng năm, chọn chi bộ sinh hoạt “Mẫu” để các chi bộ học tập kinh nghiệm trong tổ chức, điều hành buổi sinh hoạt chi bộ; phân công các đồng chí cấp ủy viên tham dự sinh hoạt chi bộ định kỳ ở chi bộ phụ trách; qua đó để hướng dẫn, nắm tình hình tư tưởng đảng viên và nhân dân; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, những khó khăn vướng mắc của chi bộ...để chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; kịp thời biểu dương, nhân rộng những chi bộ thực hiện tốt, có cách làm hay; nhắc nhỡ những chi bộ thực hiện chưa tốt để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên.

Chín là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ đối với các tổ chức đảng trực thuộc mỗi năm 02 lần và thông báo kết quả cho toàn Đảng bộ. Ngoài ra, Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, lãnh đạo các ban Đảng giúp Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp theo dõi, dự sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ trực thuộc ở đơn vị phụ trách. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác đảng, cách thức điều hành sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là Bí thư chi bộ.

Võ Hữu Tốt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập235
  • Máy chủ tìm kiếm206
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay61,105
  • Tháng hiện tại374,819
  • Tổng lượt truy cập30,409,039
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây