Nâng tầm hợp tác toàn diện, cùng xây dựng tương lai tươi sáng của hai dân tộc Việt Nam - Lào

Thứ tư - 10/08/2022 21:21
Quan hệ Việt Nam - Lào luôn có vị trí ưu tiên hàng đầu trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới ngày nay của Việt Nam đều gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Trong trái tim của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam mãi mãi khắc sâu lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt - Lào, hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” (1).

Là đồng chí, anh em thân thiết, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập quốc tế. Việt Nam chân thành mong muốn nhân dân các dân tộc Lào dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ xây dựng thành công một nước Lào hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển thịnh vượng, có quan hệ đối ngoại rộng mở, có vị thế không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Thế giới và khu vực đang trải qua những biến động sâu sắc và phức tạp. Hai nước Việt Nam và Lào dù còn nhiều khó khăn, thử thách ở phía trước, nhưng cũng đứng trước nhiều vận hội phát triển mới. Việt Nam đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Lào đang ra sức triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và triển khai chiến lược phát triển xanh, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh.

Để thực hiện được tầm nhìn, mục tiêu phát triển của mỗi nước, đòi hỏi hai Đảng và hai nước tiếp tục bảo vệ, gìn giữ và nỗ lực hết sức phát triển quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, vì tương lai tươi sáng của cả hai dân tộc.

Muốn vậy, cần không ngừng củng cố, làm sâu sắc hơn nữa trụ cột quan hệ chính trị Việt Nam - Lào để tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hợp tác. Hai nước cần củng cố vững chắc, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương trên các kênh Đảng, Nhà nước, địa phương và nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị - chiến lược. Tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh ngày càng chặt chẽ để góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Mở rộng và nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối kinh tế, cơ sở hạ tầng nhằm củng cố nền tảng lâu dài, vững chắc cho quan hệ hai nước. Cần tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao, các hiệp định đã ký kết trên tinh thần “đã làm đến đâu thì phải chắc tới đó”. Tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả nội lực của hai nước và các nguồn lực bên ngoài cho hợp tác và kết nối kinh tế Việt Nam - Lào cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm. Trong đó, ưu tiên cao cho tăng cường kết nối hạ tầng đường bộ, đường sắt, năng lượng, viễn thông, kinh tế số, tài chính - ngân hàng,... Có như vậy, vừa thúc đẩy kết nối kinh tế giữa hai nước, vừa góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế của mỗi nước.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch, khoa học - công nghệ, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu,... theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần tăng cường bổ sung lợi thế cho nhau trong phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

Một điều rất quan trọng là hai nước cần tiếp tục coi trọng quán triệt sâu sắc, giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về tầm quan trọng chiến lược của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Để tăng cường hợp tác toàn diện, đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào lên tầm cao mới trong giai đoạn phát triển mới của hai nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước cần đặc biệt quan tâm đổi mới, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận, mục tiêu chiến lược. Muốn vậy, cần tiếp tục thúc đẩy đổi mới tư duy hợp tác để có những định hướng, biện pháp mang tính đột phá, tạo nên những động lực mới cho phát triển toàn diện, bền vững và hiệu quả quan hệ Việt Nam - Lào để đáp ứng các yêu cầu mà sự nghiệp cách mạng của mỗi nước đặt ra trong tình hình mới.

Dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của hai Chính phủ, Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam và Lào phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp, tăng cường trao đổi và phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hết sức mình cùng các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân hai nước đóng góp vào phát triển quan hệ Việt Nam - Lào trên tất cả các kênh đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục triển khai có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, chú trọng đẩy mạnh phối hợp triển khai ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, giữ vững đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai nước, tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ngoại giao, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế, diễn đàn quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu đối ngoại, truyền thông đối ngoại, lãnh sự, bảo hộ công dân,...

Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công gây dựng, gìn giữ và vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thử thách khắc nghiệt, không ngừng phát triển toàn diện và sâu rộng, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là quy luật sống còn và là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng hai nước. Trong giai đoạn phát triển mới của hai nước, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với cả hai nước. Vì vậy, “giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Việt - Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình”(2) để mối quan hệ thiêng liêng Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì sự phát triển phồn vinh của hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
 
(Trích tài liệu BCV TW tháng 8 của Bộ Ngoại giao)
 
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 14, tr. 55.

(2) Phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2017) và 40 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2017), Báo Công an nhân dân điện tử, https://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Toan-van-cua-dong-chi-Tong-Bi-thu-Nguyen-Phu-Trong-tai-Le-ky-niem-55-nam-Ngay-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-va-40-nam-Ngay-ky-Hiep-uoc-Huu-nghi-va-Hop-tac-Viet-Nam-Lao-i440502/, ngày 18-7-2017

Hồng Như

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập193
  • Máy chủ tìm kiếm160
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay48,938
  • Tháng hiện tại48,938
  • Tổng lượt truy cập30,083,158
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây