Cấp ủy đảng thực hiện tốt việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng và định hướng dư luận trong Nhân dân

Thứ sáu - 02/09/2022 21:58
Xác định rõ công tác tư tưởng có vai trò “đi trước mở đường”, những năm qua  các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 19/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng và định hướng dư luận trong Nhân dân, qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, vì vậy, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng và định hướng dư luận trong Nhân dân; cấp ủy huyện (tương đương) đã ban hành kế hoạch, Chương trình để lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 03-NQ/TU gắn với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị và cá nhân để tổ chức thực hiện. Ngoài ra, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức (trên báo chí, truyền thanh cơ sở, tuyên truyền miệng, cổ động trực quan...). 

Để thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới" tới các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên; ban hành các hướng dẫn, quy chế về công tác tuyên truyền miệng như: Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng, Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng,... Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên truyền miệng cũng như xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các cấp ủy thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng theo phương châm hướng về cơ sở, thực hiện thông tin nhiều chiều, tích cực đối thoại trong tuyên truyền miệng, giải đáp những vấn đề bức xúc đặt ra từ cuộc sống.

Tỉnh Tiền Giang, với mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, công tác tuyên truyền miệng được đổi mới và nâng cao chất lượng; đồng thời, kết hợp với các loại hình tuyên truyền khác đã kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hiện tại, tỉnh có 01 Báo cáo viên cấp Trung ương; 27 báo cáo viên cấp tỉnh; 285 báo cáo viên cấp ủy huyện (tương đương) và 2.621 tuyên truyền viên cơ sở.

Về công tác nghiên cứu dư luận, cấp ủy đảng đã thực hiện tốt Kết luận 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc "Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội", Hướng dẫn 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận 100-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 2394-CV/TU về triển khai, quán triệt Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư tới cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định phân công lực lượng cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp tỉnh có 25 đồng chí, cấp ủy huyện (tương đương) 220 đồng chí. Để công tác nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội đi vào nề nếp và có hiệu quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội gắn với cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu tuyên truyền, thông tin những vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới nhằm trang bị kiến thức, thông tin đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng. Thường xuyên định hướng công tác tuyền truyền (nhất là những vấn đề nóng, phát sinh) của cả nước, địa phương để lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội, chủ động tuyên truyền, định hướng thông tin, góp phần sự đồng thuận xã hội, phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống Tuyên giáo các cấp định kỳ hàng tháng tổ chức giao ban dư luận xã hội để nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân (đối với cấp tỉnh có lồng ghép giao ban dư luận xã hội, báo cáo viên và giao ban báo chí). Cán bộ lãnh đạo các cấp thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua đó có biện pháp giải quyết kịp thời. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì tổ chức Hội nghị Báo cáo viên thông tin thời sự bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
 
Từ những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp về nâng cao nhận thức, tư tưởng và định hướng dư luận trong Nhân dân; thời gian qua, có thể rút ra một số bài học:
 
Thứ nhất, các cấp ủy chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tính chiến đấu của công tác tư tưởng trong tình hình mới, phát huy tính chủ động, tích cực tham gia thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân về nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng, chống có hiệu quả hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội. Xem đây là giải pháp quan trọng trong công tác lãnh đạo của cấp ủy.

Thứ hai, thực hiện tốt việc quản lý và định hướng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, trong đó, lựa chọn cơ cấu những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, có kỹ năng tuyên truyền, có uy tín trong Nhân dân; thường xuyên tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên các cấp.

Thứ ba, tăng cường cung cấp thông tin chính thống, có định hướng một cách kịp thời, chính xác cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thuyết phục khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn, chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

T.Q

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập209
  • Máy chủ tìm kiếm186
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay47,928
  • Tháng hiện tại160,756
  • Tổng lượt truy cập26,430,373
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây