Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính giai đoạn 2022-2026

Thứ bảy - 16/07/2022 07:04
Ngày 15-7-2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Công văn 1331-CV/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính giai đoạn 2022-2026.

Thời gian qua, công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đạt được nhiều kết quả quan trọng; kết quả thi hành án về việc, về tiền luôn đạt, vượt chỉ tiêu giao; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự không ngừng được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc tiếp tục được quan tâm đầu tư; công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính được đề cao; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thi hành án dân sự kịp thời, đã giải quyết nhiều vụ, việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác thi hành án dân sự, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, cơ quan, tổ chức.

Tuy nhiên, số việc chuyển kỳ sau còn nhiều, có vụ việc để kéo dài dẫn đến bức xúc, khiếu nại; trụ sở làm việc, kho vật chứng ở một số huyện chưa đảm bảo; công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác tự kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành viên chưa đồng đều, một số trường hợp thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến vi phạm pháp luật trong thực thi nhiệm vụ; có nơi chưa chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo Thi hành án về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan có liên quan một số trường hợp chưa kịp thời, hiệu quả.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, cấp ủy huyện và tương đương thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án, nhất là Nghị quyết 23-NQ/BCSĐ, ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính giai đoạn 2022 - 2026 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu đúng về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; xác định công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không phải là nhiệm vụ riêng của ngành thi hành án. Quan tâm, phối hợp lãnh đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan thi hành án dân sự hai cấp; công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị, trụ sở làm việc cho cơ quan thi hành án dân sự ở địa phương.

2. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thi hành án dân sự; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp; chỉ đạo các cơ quan có liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ hoạt động thi hành án dân sự, nhất là phối hợp đo đạc, thẩm định, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án,.. Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự hai cấp phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, duy trì tốt chế độ sinh hoạt theo quy chế hoạt động, nhằm tăng cường chỉ đạo, giúp cơ quan thi hành án dân sự kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài, khó tổ chức thi hành.

3. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tăng cường công tác kiểm sát việc thi hành án dân sự, kịp thời phát hiện những hạn chế, sai sót của cơ quan thi hành án dân sự để kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khác phục, sửa chữa đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất, bảo vệ tốt lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân.

4. Cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường giám sát việc thi hành án, việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của chấp hành viên, cán bộ, công chức Cơ quan Thi hành án dân sự; kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng các vụ, việc thi hành án có dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan chức năng các vụ, việc thi hành án có dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan những đóng góp tích cực của hoạt động thi hành án dân sự vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh.

5. Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp tiếp tục tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết 23-NQ/BCSĐ, ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh; tích cực tham gia, phối hợp giai quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, đặc biệt là những vụ việc dư luận xã hội quan tâm, phản ánh. Tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại trực tiếp từ cơ sở, hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp, phát sinh trách nhiệm bởi thưởng nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động thi hành án dân sự. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, trực tiếp là Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chỉnh; nâng cao hiệu qua thi hành án, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, thực hiện theo dõi thi hành án đối với 100% bản án, quyết định đã có quyết định thi hành án hành chính của Tòa án; nâng cao kết qua thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, các vụ thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Tòa án, Viện kiểm sát cùng cấp thường xuyên rà soát các vụ việc thi hành án để đảm bảo không có vụ việc bị sót lọt; phối hợp với các cơ quan có liên quan trọng tổ chức cưỡng chế thi hành án, nhất là các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; tăng cường kiểm tra các lĩnh vực, địa bàn quan trọng, nhất là công tác phân loại án, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, việc tổ chức thi hành các vụ việc liên đến thu hồi tài sản cho Nhà nước; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm phát hiện sau thanh tra, kiểm tra; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị thực hiện không hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra.
 
Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ; thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên tinh thần “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành án dân sự giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng cục Thi hành án dân sự. Bảo vệ, sử dụng, bố trí những nhân tố mới, có năng lực, dám nghĩ, dám làm, kiên quyết đấu tranh với sai trái; kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, chấp hành viên yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ; xử lý nghiêm cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực.... và biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trị, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung Công văn này.

BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập205
  • Máy chủ tìm kiếm193
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay31,756
  • Tháng hiện tại1,537,832
  • Tổng lượt truy cập26,006,261
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây