Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Ban Bí thư

Thứ ba - 26/04/2022 02:21
Ngày 04-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 45-KH/TU về thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh như  sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cùng các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân; nắm vững những quan điểm, đường lối của Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 12-CT/TW
 
Các cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên các nội dung của Chỉ thị 12-CT/TW của Ban Bí thư và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân; xây dựng kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, từng tổ chức.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác đối ngoại nhân dân. Xác định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, một trong ba trụ cột đối ngoại, tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.

2- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trên toàn tỉnh
 
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Đảng, sự quản lý tập trung, hiệu quả của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ba trụ cột đối ngoại và giữa các tổ chức nhân dân với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ trong hoạt động đối ngoại. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả".

Công tác ngoại giao nhân dân cần phải được xác định là một bộ phận quan trọng trong công tác lãnh đạo của mỗi cấp uỷ, trong hoạt động chuyên môn của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị; góp phần tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác đối ngoại nhân dân.

3- Chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển quan hệ đối tác đối ngoại nhân dân, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả trong các lĩnh vực
 
Củng cố quan hệ hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác với nhân dân các nước, trước hết là các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các nước lớn và các đối tác quan trọng khác thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác phi chính phủ nước ngoài, hợp tác phát triển, kết nối kinh tế - thương mại, xúc tiến du lịch - đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác về văn hóa - giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh, phát triển bền vững, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh,... Không ngừng đổi mới hình thức và nội dung hợp tác, mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thiện chí với Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả quan hệ song phương với các nước.

Tích cực tham gia các Hội nghị, chương trình giao lưu gặp mặt, kỷ niệm, các diễn đàn nhân dân,… do Trung ương tổ chức. Đồng thời, tổ chức tốt các chương trình giao lưu văn hoá, gặp mặt, kỷ niệm các ngày truyền thống,.. ở địa phương, thông qua đó góp phần quan trọng trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Các cấp uỷ cần xác định nhiệm vụ ngoại giao nhân dân trong chương trình kế hoạch công tác hàng năm; định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân.

Tăng cường quản lý đối với các hoạt động đối ngoại theo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI và Quy chế 03-QC/TU ngày 15/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ và thống nhất hơn nữa giữa các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương trong việc định hướng, quản lý và tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Tiếp tục đổi mới công tác đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động hội nhập quốc tế, tích cực huy động sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; phát huy có hiệu quả sự chủ động, linh hoạt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các đoàn thể và tổ chức nhân dân.

4- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân
 
Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc trong các hoạt động đối ngoại Nhân dân. Chủ động đấu tranh với các hoạt động chống phá Việt Nam, đặc biệt là trên các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo.

Tăng cường vận động viện trợ của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho các lĩnh vực, địa bàn còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh. Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức phi chính phủ có tâm huyết và đã có thời gian hoạt động lâu dài trên địa bàn tỉnh. Tiếp cận, thu hút các nguồn viện trợ từ các cá nhân, tổ chức nước ngoài mới tiềm năng.

Chú trọng xây dựng các dự án kêu gọi viện trợ hiệu quả, thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực được nhiều tổ chức phi chính phủ quan tâm như: y tế, giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp đỡ, cứu trợ đối với các hộ nghèo.

5- Tăng cường công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài
 
Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, linh hoạt trong triển khai vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, gắn bó với quê hương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước sở tại, trở thành cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh. Củng cố, kiện toàn hoạt động của các hội liên lạc kiều bào trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài. Xử lý chặt chẽ các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân của tỉnh ở nước ngoài và người nước ngoài tại địa phương.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là người có quê gốc Tiền Giang đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

6- Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền
 
Chủ động thúc đẩy tăng cường các hoạt động giới thiệu về vùng đất và con người Tiền Giang; khai thác tốt các trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh để giúp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài hiểu sâu hơn về những thành tựu đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, gắn bó với quê hương, đất nước.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quảng bá như: các Đài, Báo Trung ương, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Ấp Bắc, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, website của các đơn vị, các ấn phẩm.

7- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu
 
Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu về đối ngoại nhân dân. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng làm công tác đối ngoại giữa ba trụ cột đối ngoại nhằm thống nhất về quan điểm, chủ trương, biện pháp và hoạt động đối ngoại cụ thể.

8- Xây dựng phát triển bộ máy làm công tác đối ngoại nhân dân
 
Kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng các văn bản pháp quy liên quan đến công tác quản lý đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Chú trọng phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Xây dựng và phát triển tổ chức, bộ máy của các Hội Hữu nghị song phương, đáp ứng yêu cầu phát triển của tình hình mới.

Các cấp uỷ tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân để thực hiện tốt Chỉ thị 12-CT/TW; bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, có năng lực làm công tác đối ngoại nhân dân.

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đối ngoại thông qua tuyển dụng, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng năng lực cán bộ, hội viên bảo đảm vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiến thức, nghiệp vụ và ngoại ngữ.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tổ chức phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn, đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 12-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.

BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập155
  • Máy chủ tìm kiếm144
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay60,576
  • Tháng hiện tại1,578,027
  • Tổng lượt truy cập26,046,456
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây