Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ hai - 03/10/2022 05:53
Ngày 30-9-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Chỉ thị 06-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh:
 
Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quan tâm đẩy mạnh thực hiện, với tinh thần “kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không nghỉ, không ngừng” đạt được nhiều kết quả quan trọng; hạn chế thấp nhất tình trạng tham nhũng, tiêu cực xảy ra, không để phát sinh vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, gây bức xúc dư luận; tạo sự lan tỏa sâu rộng đến mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác, tích cực đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh tình trạng tham nhũng, tiêu cực ở địa phương đúng chủ trương “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước.

Tuy nhiên, còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chưa thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra nội bộ nên tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn xảy ra.

Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả cao, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục và không để những hạn chế tồn tại và phát sinh mới trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo sự đồng thuận trong cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; cấp ủy huyện và tương đương thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Thông báo Kết luận 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực”,... gắn với các kết luận chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, thường xuyên và rất quan trọng. Đồng thời, xử lý cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm trong quản lý, kiểm tra, giám sát để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Trong các cuộc họp thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng phải có nội dung chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; chú trọng công tác tự thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, nhất là kiểm tra, giám sát các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các ngành, lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều tố cáo, khiếu nại, dư luận xã hội quan tâm. Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để sai sót nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; đảm bảo không làm oan, sai hoặc bỏ sót, lọt tội phạm tham nhũng, tiêu cực theo nguyên tắc “Có vụ việc thì phải xác minh làm rõ; tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó; xử lý cả hành vi tham nhũng và hành vi dung túng, bao che cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng. Có dấu hiệu phạm tội thì phải khởi tố, điều tra; kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật; vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng, Nhà nước, đoàn thể”.

Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo phương châm “Khi phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án mới chuyển”. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm khi có phát sinh, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; thu hồi triệt để tài sản do tham nhũng mà có. Phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành, kiến nghị để có biện pháp điều chỉnh, khắc phục phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Thực hiện nghiêm, hiệu quả cơ chế, quy trình, quy định khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung; kiên quyết bảo vệ người tố giác, phát hiện, đấu tranh, xử lý tham nhũng, tiêu cực; biểu dương, khen thưởng những tấm gương liêm chính, dũng cảm trong phát hiện, đấu tranh, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

4. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải đi đầu trong học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước để lan tỏa tinh thần, ý thức, quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nhất là tinh thần, bản lĩnh đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm kịp thời báo cáo, không tiếp tay, bao che, dung túng hành vi tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan nghiên cứu, xây dựng tài liệu để đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo nhằm giáo dục, rèn luyện nâng cao ngay từ đầu đức tính trọng liêm sĩ, ghét tham nhũng, tiêu cực cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trở thành nguồn lực thực chất, mạnh mẽ tiếp sức cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước.

Chú trọng thông tin tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác, mang tính kích động, gây hoang mang. Đồng thời tích cực đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng phòng, chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, gây hậu quả xấu.

5. Siết chặt quản lý, chống thất thoát, lãng phí trong quản lý tài sản công, sử dụng ngân sách Nhà nước... Rà soát, đề xuất, kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, các định mức, đơn giá xây dựng và các lĩnh vực khác phù hợp với thực tiễn, nhất là những khó khăn, hạn chế trong công tác giám định, định giá tài sản; đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, cải cách hành chính, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công, tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Chú trọng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước; xử lý dứt điểm những tồn tại, yếu kém tại các dự án chậm tiến độ, doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả.

6. Phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quan tâm mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, đưa tin biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

7. Nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm điều kiện vật chất, kinh phí phù hợp với hoạt động của cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm soát quyền lực về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng, cơ quan tố tụng, cơ quan giám định, thẩm định tài sản, tài chính và công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

8. Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong thực thi nhiệm vụ, nhất là tham mưu xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý vụ án, vụ việc.

- Các Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; cấp ủy huyện và tương đương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị này; định kỳ ngày 15/12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Nội chính Tỉnh ủy để tổng hợp.

- Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị; định kỳ ngày 25/12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về BTVTU để lãnh đạo, chỉ đạo.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ và thay thế Chỉ thị 08-CT/TU ngày 06/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập186
  • Máy chủ tìm kiếm169
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay49,480
  • Tháng hiện tại162,308
  • Tổng lượt truy cập26,431,925
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây