Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 15-6-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động 22-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

TẢI NỘI DUNG TẠI ĐÂY:

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 01 đô thị loại I là thành phố Mỹ Tho, 02 đô thị loại III là thị xã Gò Công và thị xã Cai Lậy, 07 thị trấn là đô thị loại V và 01 xã được công nhận đô thị loại V là xã Bình Phú, huyện Cai Lậy và xã An Hữu, huyện Cái Bè.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị vẫn còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ đô thị hoá đạt được thấp hơn mục tiêu để ra. Kết cấu, chất lượng tạ tầng đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu phát tiễn dân số ví kinh tế khu vực đô thị.

Những bạn chế trên là do nhận thức về đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững chưa đầy đủ, công tác quy hoạch đô thị chậm đổi mới, thiếu tầm nhìn; công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị có nơi, có lúc còn thiếu quyết liệt, chưa đồng bộ, quản lý đô thị một số nơi còn lỏng lẻo.

Tác giả bài viết: BBT