Tỉnh Đoàn Tiền Giang phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang vừa tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tỉnh Đoàn và các trung tâm trực thuộc.
Quang cảnh hội nghị
Nội dung trọng tâm phát động thi đua gồm: Xây dựng văn hóa chuẩn mực trong cơ quan, đơn vị phù hợp, bắt kịp với sự phát triển của xã hội; xây dựng môi trường làm việc ở cơ quan, đơn vị hiệu quả, chuyên nghiệp, sáng tạo, thân thiện; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tận tâm, sáng tạo, hiệu quả.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước,... Tập trung xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học; tăng cường đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức...

Hoạt động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Tỉnh Đoàn và các trung tâm trực thuộc. Đồng thời, cụ thể hóa công tác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong giai đoạn 2018 - 2022” và các Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn như: Kết luận 05 ngày 15/12/2018 về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận 06 ngày 10/01/2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01 ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” và 2 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong đoàn viên, thanh niên.

Tác giả bài viết: Quốc Trung