Tiền Giang: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II

Một góc thành phố Mỹ Tho

Một góc thành phố Mỹ Tho

Trong quá trình triển khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các cơ quan báo đài, cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang đã mở chuyên trang, chuyên mục riêng để nhân dân có điều kiện theo gõi, góp ý.

Trong Quý I, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể tỉnh Tiền Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém sau khi kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; triển khai, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) và chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các kết luận, nghị quyết của Trung ương; tập trung thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai sửa đổi; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ấp Bắc, kỷ niệm 45 năm cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân.

Đặc biệt, ngoài việc tập trung chỉ đạo sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, tuyển quân xây dựng lực lượng quốc phòng, các ngành, các cấp trong toàn tỉnh còn thực hiện việc lấy ý kiến của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhằm phát huy quyền làm chủ về chính trị, thể hiện trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình triển khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, các cơ quan báo đài, cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang đã mở chuyên trang, chuyên mục riêng để nhân dân có điều kiện theo gõi, góp ý. Trong đó, có rất nhiều ý kiến đóng góp chất lượng, chuyên sâu, thể hiện được sự thâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao.

Sang Quý II năm 2013, Ban Tuyên giáo tham mưu với Tỉnh ủy báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh – truyền hình tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo Bác trong năm 2011-2012 vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19-5-2013. Từ đó, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu dự lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Hà Nội do Trung ương tổ chức.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu quy chế học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên theo kế hoạch số 33-KH/TU ngày 8-1-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, tổ chức Hội thảo lần 2 đóng góp bản thảo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tập III (1975-2010); xây dựng kế hoạch biên soạn Tiểu sử các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang qua các thời kỳ các mạng (1930-2010). Chủ trì, phối hợp với Hội Đông y tỉnh chuẩn bị nội dung tham mưu cấp ủy sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 4-7-2008 của Ban Bí thư (khóa X) về “phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

Về công tác chuyên môn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi việc tổ chức triển khai, quán triệt, học tập các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương. Tiếp tục tuyên truyền lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, luật Đất đai sửa đổi và tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong quý II. Đôn đốc công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Tổ chức hội nghị giao ban quý I về công tác an ninh tư tưởng và dư luận xã hội, công tác báo chí, văn hóa – văn nghệ, công tác khoa giáo, hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng.

Tác giả bài viết: Nam Hải

Nguồn tin: Tuyengiao.vn