Tổng kết công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo vùng Tây Nam bộ năm 2014

Sáng ngày 21/5/2015, tại thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo vùng Tây Nam bộ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Toàn cảnh hội nghị
Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/BCĐTNB ngày 7/5/2014 của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ về tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, Quy chế phối hợp, Chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và các ban, ngành có liên quan của Trung ương, sự phối hợp với các địa phương trong khu vực, năm 2014 công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp, các cấp, các ngành, địa phương đã tiếp tục tuyên truyền làm rõ về lịch sử vùng đất Nam bộ - Việt Nam, về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long; chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; nâng cao cảnh giác trước các âm mưu kích động gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo, làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm gây mất ổn định chính trị - xã hội; tình hình biển Đông, hải đảo và nhiều nội dung khác.

Qua hoạt động tuyên truyền đã giúp đồng bào dân tộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào có đạo hiểu được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, khu vực và địa phương; nhận thức sâu hơn về chủ trương, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hiểu rõ hơn về tính ưu việt, bình đẳng trong chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; nâng cao lòng tự hào dân tộc, tự hào về giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Từ đó, góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm của đồng bào dân tộc, tôn giáo trong phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2015, phát huy những kết quả và kinh nghiệm năm 2014, tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức quần chúng, các tầng lớp nhân dân, thành phần xã hội về lịch sử vùng đất Nam bộ - Việt Nam, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, những hoạt động hướng về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tác giả bài viết: T.H