Ban Tuyên giáo Thị ủy Cai Lậy triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2015

Ông Phạm Văn Vạn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ông Phạm Văn Vạn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngày 11/3/2015, Ban Tuyên giáo Thị ủy Cai Lậy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên giáo trong năm 2014, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết quả năm 2014 về thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Hội nghị đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Tuyên giáo Thị ủy cũng như công tác củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Tuyên giáo trên địa bàn thị xã. Mặc dù thị xã mới được thành lập từ tháng 4/2014, nhưng công tác tuyên giáo đã được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện, cán bộ tuyên giáo từ thị xã đến cơ sở luôn cố gắng khắc phục khó khăn thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kết luận hội nghị, ông Phạm Văn Vạn - UVBTV Thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị trong năm 2015 - năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước nhất là đại hội Đảng các cấp, phải làm sao cho công tác tuyên giáo thực sự trở thành vũ khí sắc bén trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng. Theo đó, nhiệm vụ cần tập trung tổ chức thực hiện tốt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng các cấp; tiếp tục kiện toàn công tác nhân sự ngành Tuyên giáo sau Đại hội Đảng; tập trung nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh kịp thời và có biện pháp tham mưu cấp ủy giải quyết, định hướng những vấn đề dư luận xã hội phản ánh; chủ động đề xuất, tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa trên địa bàn; tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả, đi vào chiều sâu việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhất là chủ đề năm 2015 gắn với tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW.

Tác giả bài viết: Út Trần