TTBDCT huyện Tân Phước bế giảng lớp lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Từ ngày 29 - 2 đến ngày 9 - 3 - 2016,  Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) huyện Tân Phước tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 77 học viên là những đảng viên dự bị của các cơ quan ban ngành, các xã - thị trấn và các trại giam đóng trên địa bàn huyện.
TTBDCT huyện Tân Phước bế giảng lớp lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
Trong thời gian 8 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu những nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng - an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết quả, TTBDCT huyện cấp giấy chứng nhận cho 74 học  viên đủ điều kiện, trong đó có 8 học viên đạt loại giỏi, 58 học viên đạt loại khá.

Dịp này, UBND huyện Tân Phước tặng giấy khen cho 3 cá  nhân có thành tích tốt trong học tập.

Tác giả bài viết: Thiên Long