Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III/2014

Sáng ngày 5 tháng 8 năm 2014, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Trường Văn hóa T42 (Bộ Công an) khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III/2014.
Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm phát biểu khai giảng
Đến dự có đồng chí Phan Thanh Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Phòng Giáo dục lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Nhặn - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
 
Trong 8 ngày học tập, các đồng chí đảng viên mới được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi kên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài 9 bài chính khóa, học viên còn được nghe thông tin thời sự tình hình trong nước và thế giới thời gian gần đây.
 
Lớp học nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, về vai trò trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

Tác giả bài viết: Thúy Hằng