Huyện Chợ Gạo quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Trong hai ngày 18 và 19-8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Gạo tổ chức 02 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện. Đồng chí Trần Quang Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị; tham dự có hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức.

Hội nghị được nghe báo cáo viên cấp tỉnh đang công tác trên địa bàn huyện và báo cáo viên cấp huyện báo cáo các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Sau hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức viết bài thu hoạch nêu lên nhận thức của bản thân và đề ra kế hoạch góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tác giả bài viết: Hùng Huy