Trường Chính trị bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - HC hệ tập trung - khóa 48

Ngày 4-5, Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 48 (A48). 
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị trao bằng tốt nghiệp cho học viên
Suốt quá trình học tập, các học viên được trang những kiến thức lý luận về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình chính trị của địa phương… từ đó vận dụng phù hợp vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính A48 có 43/43 học viên được công nhận tốt nghiệp. Trong đó có 2 học viên được xếp loại giỏi, tỷ lệ 4,65%; 35 học viên xếp loại khá, tỷ lệ 81,4% và 6 học viên xếp loại trung bình, tỷ lệ 13,95%.  

Tác giả bài viết: Võ Nguyễn Nam Anh