Tỉnh Đoàn Tiền Giang ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ

Nhằm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục của Đoàn, ngày 19-9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Tiền Giang, gồm 30 thành viên là bí thư hoặc phó bí thư Đoàn chuyên trách cấp huyện, đại diện cán bộ trẻ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các trường đại học, cao đẳng, trường chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp...
Đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang, Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu định hướng hoạt động câu lạc bộ
Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ gồm 7 thành viên, hoạt động theo quy định của pháp luật, quy chế của câu lạc bộ và chịu sự quản lý, trực tiếp chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Trụ sở sinh hoạt thường xuyên của câu lạc bộ đặt tại cơ quan Tỉnh Đoàn, nơi tiếp nhận thông tin tại Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn.

Thông qua câu lạc bộ tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học; tạo diễn đàn cho đoàn viên, thanh niên được bày tỏ suy nghĩ của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay; đồng thời làm nòng cốt tuyên truyền tại địa phương, đơn vị, tham gia các hội thi lý luận, các buổi sinh hoạt chính trị do Đoàn - Hội - Đội tổ chức.

Tác giả bài viết: Quốc Trung