Gò Công Đông khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

Sáng ngày 27-12, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy Gò Công Đông phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa học vừa làm khóa VII.
Gò Công Đông khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính
Lớp học có 86 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành của huyện, cán bộ công chức các xã - thị trấn trong huyện Gò Công Đông và 16 học viên của huyện Tân Phú Đông.
 
Trong thời gian 12 tháng, các học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình nhiệm vụ của địa phương...

Tác giả bài viết: Quốc Toàn