Gò Công Tây tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Ngày 8-3-2017, Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.


Trong thời gian qua, các cấp ủy huyện Gò Công Tây luôn quan tâm đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Sau mỗi kỳ đại hội, các cấp ủy Đảng tiến hành bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của đảng bộ cho phù hợp với thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ mới; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành và mở rộng dân chủ trong tổ chức, hoạt động của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; tập trung đổi mới nội dung, phương pháp theo hướng sát với tình hình thực tế, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, chủ trương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Huyện ủy luôn quan tâm đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm đảm bảo việc điều hành, quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực được ổn định, liên tục và hiệu quả. Huyện ủy tập trung lãnh đạo việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thường xuyên củng cố, nâng chất tổ chức đảng còn hạn chế, tăng cường công tác quản lý đảng viên.

Bên cạnh đó, huyện ủy đã thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được đổi mới toàn diện trên các mặt như: tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và xử lý kỷ luật. Huyện còn tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và “một cửa điện tử hiện đại” tại UBND huyện.

Tác giả bài viết: Kiều Tước Nguyên