Thông tin dịch COVID-19 (cập nhật lúc 17 giờ ngày 20-02-2022)

Thông tin dịch COVID-19 (cập nhật lúc 17 giờ ngày 20-02-2022)
                                                                                                                                                                           BBT