Thông tin dịch COVID-19 (cập nhật lúc 17 giờ ngày 02-12-2021)

Thông tin dịch COVID-19 (cập nhật lúc 17 giờ ngày 02-12-2021)
                                                                                                                                                                                            BBT