Ban Tuyên giáo Thị ủy Cai Lậy sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngày 28-7, Ban Tuyên giáo Thị ủy Cai Lậy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo của thị xã đạt được nhiều kết quả quan trọng: công tác tham mưu đã chủ động, kịp thời và đáp ứng cao hơn yêu cầu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; nhiều nhiệm vụ tham mưu của ngành đã được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và cụ thể hóa thành các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả; công tác hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến rõ rệt trên nhiều lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo. Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu kịp thời cho cấp ủy những giải pháp giải quyết những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, nhất là những vấn đề mới nảy sinh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2016 công tác tuyên giáo của thị xã cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu cấp uỷ tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; kịp thời tham mưu cấp ủy sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, nhất là trên lĩnh vực khoa giáo; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tập trung truyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội gắn với an sinh xã hội, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, phường văn minh đô thị và xây dựng thị xã Cai Lậy đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; cung cấp thông tin và định hướng công tác nghiên cứu dư luận xã hội của đội ngũ cộng tác viên; phát huy vai trò của báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để tham mưu đề xuất cấp ủy kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo tổ chức thực hiện có hiệu quả và tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, giáo dục truyền thống cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đôn đốc các xã biên soạn lịch sử đảng bộ theo đúng kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục lịch sử, truyền thống cho các đối tượng bằng nhiều hình thức phù hợp. Kịp thời bổ sung, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ thị xã đến cơ sở...

Tác giả bài viết: Út Trần