Huyện Gò Công Đông: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong tình hình mới

Giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ”, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng; nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự tham mưu tích cực, chủ động, hiệu quả của ngành tuyên giáo, công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng của Đảng bộ huyện Gò Công Đông đã có nhiều đổi mới, giành được những kết quả tích cực.

Việc nghiên cứu, học tập, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, với nhiều đổi mới về hình thức, phương pháp, phù hợp với từng đối tượng. Nội dung học tập, quán triệt không chỉ dừng lại ở các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, mà còn mở rộng đối với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Hình thức, phương pháp học tập, quán triệt đã phát huy lợi thế của công nghệ thông tin để tổ chức các hội nghị trực tuyến từ huyện đến xã; tạo sự đồng thuận, sớm đưa nghị quyết vào thực tế cuộc sống. Công tác quản lý, tổ chức học tập được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo mọi cán bộ, đảng viên đều tham gia học tập. Việc hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp tình hình học tập, quán triệt các nghị quyết được thực hiện có hệ thống và trở thành nền nếp. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng luôn đạt từ 95% trở lên.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc gắn với thực hiện có hiệu quả chủ đề từng năm. Nhiều việc làm, hành động cụ thể, thiết thực được thường xuyên thực hiện; nổi bật là việc đăng ký rèn luyện thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện tích cực học tập và làm theo gương Bác.

Công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện được quan tâm đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị ở Trung tâm Chính trị cấp huyện được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Việc đổi mới nội dung, phương pháp, phương tiện giảng dạy và học tập lý luận chính trị được chú trọng. Chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ngày càng được nâng cao.

Các hoạt động truyền thanh, văn hoá - văn nghệ và tuyên truyền miệng đảm bảo thông tin kịp thời định hướng tình hình dư luận, tư tưởng cán bộ, đảng viên trước những vấn đề thời sự, vụ việc nhạy cảm trong nước và trên địa bàn huyện. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ huyện đến cơ sở hoạt động tích cực, thường xuyên thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh và tham mưu kịp thời với cấp uỷ các cấp biện pháp giải quyết những vướng mắc, vấn đề tư tưởng mới nảy sinh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Với những kết quả tích cực từ công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng đã tạo nên sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; gương mẫu thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; nói, viết và làm theo Cương lĩnh, Điều lệ Đảng.

Trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, thông tin kỹ thuật số bùng nổ, mạng xã hội phát huy ưu thế; các thế lực thù địch đã lợi dụng mạng xã hội để gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước với mức độ, cường độ ngày càng lớn, tinh vi, manh động; dư luận xã hội nhiều khi bị “dẫn dắt”, kích động bởi những luận điệu xuyên tạc, phản động... Do vậy, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác giáo dục lý luận chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện được đặt ra ngày càng cao và cấp thiết hơn.
Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, đòi hỏi phải triển khai những giải pháp cụ thể, thiết thực sau:

Một là, phải xác định đúng đắn và nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng phải được đặt ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới; được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Thấm nhuần quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải thực sự coi trọng việc học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị; ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi hiện tượng lười học, ngại học lý luận chính trị; xác định đúng đắn về trách nhiệm, bổn phận, động cơ, mục đích nghiên cứu, học tập lý luận chính trị là để hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học, xây dựng và tu dưỡng đạo đức cách mạng, làm tiền đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

Hai là, đẩy mạnh đổi mới toàn diện công tác giáo dục lý luận chính trị theo tinh thần Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về “tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; chú trọng tính thực tiễn, tính chiến đấu của việc học tập, vận dụng lý luận chính trị. Công tác giáo dục lý luận chính trị cần đổi mới về nội dung theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với trình độ và nhu cầu của người học; đổi mới về phương pháp theo hướng phát huy tính độc lập, tích cực của người học, gắn học tập với vận dụng và thực hành; đa dạng hóa các phương thức giáo dục lý luận chính trị, đặc biệt chú trọng việc tự học của cán bộ, đảng viên.
 
Ba là, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay, nhất là từ cơ sở. Trong đó, việc thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về việc tổ chức sinh hoạt chi bộ ở cơ sở vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với các chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước. Quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Kết luận 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới và Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảm bảo việc sinh hoạt chi bộ góp phần tạo sự đồng thuận về nhận thức và tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.
 
Chủ động, kịp thời tổ chức thông tin tình hình thời sự, cơ chế, chính sách, cập nhật kiến thức theo định kỳ hoặc đột xuất để định hướng dư luận, ổn định tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những diễn biến, vụ việc phức tạp nảy sinh từ thực tiễn; chủ động và kiên quyết đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, làm thất bại chiến lược "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Đồng thời, làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội kịp thời tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trên, đội ngũ làm công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng đóng một vai trò quan trọng; đòi hỏi những người làm công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng phải có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng; thực sự nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc, không ngừng tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ; tự trọng, say mê và tâm huyết với nghề để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới; góp phần thúc đẩy mọi lực lượng xã hội tham gia thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và mục tiêu xây dựng quê hương Gò Công Đông ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Huỳnh Trang