Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội XII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 20/1/2016  - 28/1/2016. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 6/1/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục bám sát Kế hoạch 84-KH/TU ngày 02/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là về những thành tựu của đất nước, các điển hình, nhân tố mới, nhằm tạo không khí phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Tăng cường hình thức tuyên truyền trong nội bộ Đảng: Quán triệt, phổ biến kịp thời về kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, các bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị theo Hướng dẫn 166-HD/BTGTW ngày 24/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá Đại hội XII của Đảng; báo, đài đẩy mạnh đưa tin, phản ánh mặt tích cực, hạn chế các thông tin tiêu cực, các vụ việc bức xúc.
 
Tổ chức thay thế các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu đã cũ, bổ sung các khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và tuyên truyền Đại hội XII của Đảng.
 
Bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền về phương châm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã được Hội nghị lần thứ 13 thông qua: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới".

Tác giả bài viết: P.P