02:38 BNT Thứ sáu, 30/07/2021

Nội dung chínhThống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 548

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 178667

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13371707

Trang nhất » Tin Tức » Tuyên truyền

Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Thứ ba - 30/07/2013 10:44
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 89-HD/BTGTW ngày 26/7/2013 về Triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII. BBT xin trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: tuyengiao.vn

Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: tuyengiao.vn

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 20-5-2013 của Ban Bí thư về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Đại hội, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 2. Cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; tạo không khí phấn khởi trong xã hội; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

3. Đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII cần được các cấp uỷ đảng quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở; gắn với tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”...

4. Coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chủ trương, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đối với kiều bào của Đảng, Nhà nước ta; đấu tranh bác bỏ những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, sự ủng hộ của đồng bào ta ở nước ngoài và nhân dân tiến bộ thế giới đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

II. NỘI DUNG ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII được triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở với chủ đề: Tiếp tục nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế mục tiêu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc hơn 80 năm qua, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Từ đó đặt ra những yêu cầu về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; yêu cầu về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng, công tác phối hợp của Nhà nước đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trên cơ sở đó, từng tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận cùng cấp kiểm điểm, đánh giá kết quả, hạn chế, bổ sung các giải pháp đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi vào cuộc sống.

2. Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” tại địa phương, đơn vị; kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân; kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia xây dựng chính sách pháp luật, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giám sát, phản biện xã hội; công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác đối ngoại nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo...

3. Tuyên truyền quá trình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư về việc lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII) về tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII; tham gia ý kiến, đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bổ sung, sửa đổi).

4. Tuyên truyền quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp: kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, những vấn đề đặt ra và giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương trong nhiệm kỳ mới; những điển hình, nhân tố mới; những bài học kinh nghiệm qua phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là các cuộc vận động lớn: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

5. Tư liệu, tài liệu sử dụng để tuyên truyền:

 - Đề cương tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội  toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (sẽ ban hành trong thời gian tới).

- Những quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lịch sử, truyền thống và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kết quả 15 năm thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị định 50/CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc; Đại hội ở cấp mình và Đại hội ở cấp trên.

- Những kết quả trực quan từ phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc các cấp (phim, tranh ảnh, bài viết...).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian

 Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII bắt đầu từ quý IV/2013 đến quý III/2014. Căn cứ vào thời gian tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của từng cấp, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền trước, trong, sau đại hội một cách phù hợp.

2. Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham mưu cho cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; tổ chức Hội nghị báo cáo viên, họp báo, tọa đàm giới thiệu về đợt sinh hoạt chính trị và hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội phù hợp với cấp mình. Tham mưu chỉ đạo việc tổ chức triển lãm, xây dựng các cụm pa nô, áp phích, khẩu hiệu và hướng dẫn treo cờ Tổ quốc trong thời gian diễn ra Đại hội; phát động đợt thi đua trên các lĩnh vực lập thành tích chào mừng Đại hội; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

- Thường xuyên phối hợp với Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc cùng cấp để theo dõi nắm tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, định hướng dư luận xã hội xung quanh Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; xây dựng và củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn dân cư.

- Định hướng thông tin về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

3. Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương

- Có kế hoạch cụ thể và tổ chức tuyên truyền các nội dung nêu trên. Mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, tin bài, kịp thời phản ánh các nội dung, hình thức sinh hoạt chính trị sinh động, có hiệu quả ở cơ sở, cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới, người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội các cấp.

- Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các tạp chí, ấn phẩm thông tin đối ngoại, có kế hoạch thông tin ra nước ngoài không khí dân chủ, đoàn kết xung quanh Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

- Đài truyền hình Việt Nam, đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu, các phóng sự phản ảnh hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, chiếu vào dịp tổ chức Đại hội; đưa tin bài đậm nét về Đại hội trên các bản tin thời sự trong những ngày diễn ra Đại hội.

4. Đề nghị  Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Hướng dẫn các tổ chức thành viên, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức đợt sinh hoạt chính trị; biên soạn phát hành tài liệu phục vụ đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành hướng dẫn và đề cương tuyên truyền về Đại hội; báo cáo tại hội nghị báo cáo viên Trung ương về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, triển lãm, tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội.

  IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

 2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

3. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

4.  Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
   Thành công, thành công, đại thành công !

5. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh !

6. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh !

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

8. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !


 Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư.

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên