06:25 BNT Thứ bảy, 04/02/2023


Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 59

Máy chủ tìm kiếm : 30

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 2736

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 35009

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19172257

Trang nhất » Tin Tức » Thông tin công tác Tuyên giáo

Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022

Thứ ba - 22/02/2022 10:59
Ngày 21-02, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn 32-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022 như sau: 

Mục đích, yêu cầu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của xã hội trong triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy trong năm 2022, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Công văn 1856-CV/TU ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo cấp ủy huyện (tương đương) bám sát yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhu cầu thông tin của các nhóm đối tượng để lựa chọn, xây dựng kế hoạch tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong năm 2022, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về nội dung tập trung tuyên truyền

Về công tác xây dựng Đảng


Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động 01-CTr/TU ngày 05/11/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 07/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”. Tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng.

Trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, cần chú trọng phản ánh tình hình, kết quả triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Lấy kết quả thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị để đánh giá chất lượng, hiệu quả của việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghị quyết.

Về phát triển kinh tế - xã hội

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; quý, 06 tháng, năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của cả nước, của tỉnh, của ngành, của đơn vị.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; trong đó cần tập trung tuyên truyền những kết quả cơ bản về kinh tế vĩ mô, về cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; về các đột phá chiến lược; về phát triển vùng kinh tế biển, đô thị, xây dựng nông thôn mới... Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học, giáo dục - đào tạo, công nghệ và môi trường

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 theo Hướng dẫn 27-HD/BTGTU ngày 08/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tuyên truyền hoạt động các sự kiện, lễ hội trọng đại của đất nước, địa phương; công tác chỉ đạo tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm 2022.

Tuyên truyền việc triển khai và kết quả bước đầu thực hiện Kết luận 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tuyên truyền Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030... Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết 29-NQ/TW) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; những điểm mới và kết quả nổi bật của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2022 - 2023.

Tuyên truyền các hoạt động và thành tựu khoa học nổi bật năm 2021 và năm 2022; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kết luận 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 cả Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền các hoạt động, kết quả công tác an sinh xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19; những chương trình lớn của Ngành Y tế trong năm 2022 và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuyên truyền các hoạt động thể dục - thể thao lớn trong năm 2022.

Tuyên truyền sự phát triển bền vững trong mối quan hệ của ba lĩnh vực: Kinh tế - Xã hội - Môi trường.

Về quốc phòng, an ninh

Tiếp tục tuyên truyền Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tài liệu chính thức của Ban Tuyên giáo Trung ương; chủ trương tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tuyên truyền tình hình Biển Đông, nhiệm vụ đặt ra trong công tác đấu tranh vừa bảo vệ chủ quyền biển, đảo, vừa giữ vững môi trường hòa bình để phát triển.

Tuyên truyền tình hình bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của nước ta, của tỉnh, của cơ quan, đơn vị.

Về công tác đối ngoại

Tuyên truyền việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Tuyên truyền kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các nước và lãnh đạo các nước thăm Việt Nam.

Tuyên truyền quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, với ASEAN, các nước lớn và các nước, đối tác quan trọng của Việt Nam; những thành tựu và đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN); những kết quả quan trọng khi Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (nhiệm kỳ 2020 - 2021) và việc tham gia các cơ chế đa phương khác; kết quả sau 15 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); 45 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên Liên Hợp quốc và các sự kiện nổi bật của thế giới trong năm 2022

BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên