15:14 BNT Thứ sáu, 27/01/2023


Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 6725

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 408899

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19072185

Trang nhất » Tin Tức » Lý luận - Chính trị

Nội dung công tác Giáo dục lý luận chính trị năm 2022

Thứ tư - 22/12/2021 16:32
Ngày 7-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn 25-HD/BTGTU về thực hiện công tác Giáo dục lý luận chính trị trong năm 2022; hướng dẫn đề ra một số nội dung trọng tâm như sau:
 

1. Việc triển khai thực hiện các chỉ thi, nghị quyết, kết luận của Đảng; thông tin những vấn đề lý luận, thực tiễn mới

Ban Tuyên giáo cấp ủy huyện (tương đương) tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII, các chỉ thị, kết luận của Đảng; Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của đảng bộ các cấp.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng; nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, của tỉnh và địa phương phát động. Việc xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, nội dung thực hiện phải gắn với tinh thần Nghị quyết của Trung ương  4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với các quy định về nêu gương. Đồng thời, xem đây là một nội dung để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hàng năm.

Thường xuyên tuyên truyền và thông tin những thành tựu của công tác lý luận qua 35 năm đổi mới; đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; đồng thời, tổ chức các buổi thông tin về những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đang đặt ra với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Trường Chính trị tỉnh, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị “Về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; HHhhhướng dẫn 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư “Về Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”. Trên cơ sở Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII; Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh chủ động đề xuất những vấn đề mới, thực tiễn đang đặt ra xây dựng chương trình, kế hoạch tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận giai đoạn (2021 - 2025) để thực hiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể từng địa phương. Tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng chương trình đề tài nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, chú trọng gắn kết giữa tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với các giải pháp triển khai trên thực tế.

Thực hiện nghiêm Quy định 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về “Dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước”; Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định đúng đắn mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh hiện nay. Củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35 các cấp.

3. Đối với công tác giáo dục lý luận chính trị

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Trung tâm chính trị cấp huyện tham mưu cấp ủy mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phải thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chủ động bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm mới các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp tham mưu cấp ủy mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nội dung, chương trình bồi dưỡng phải đảm bảo theo quy định và yêu cầu thực tế của từng địa phương.

Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị

Trường Chính trị tỉnh chủ động phối hợp với ngành liên quantổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên chuyên trách và kiêm chức của các Trung tâm chính trị cấp huyện theo tinh thần Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Nội dung tập trung vào những vấn đề cơ bản, những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhất là thành tựu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền quốc gia.

Ban Tuyên giáo cấp ủy huyện (tương đương) tham mưu cấp ủy tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện năm 2022; tuyển chọn giảng viên giỏi tham gia Hội thi cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức vào năm 2022.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Ban Tuyên giáo cấp ủy huyện (tương đương) tham mưu cho cấp ủy trong kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện trong việc định hướng nội dung tuyên truyền về lý luận chính trị trên hệ thống tuyền thông như: kết quả tuyên truyền về những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và các kết luận, chị thị, nghị quyết của Đảng và của tỉnh; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; phát hiện, biểu dương những gương điển hình tiên tiến, tấm gương sáng, mẫu mực trong cán bộ, đảng viên và các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh; đồng thời phản ánh kết quả, những cố gắng, nổ lực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng...

BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên