16:26 BNT Thứ sáu, 27/01/2023


Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 7394

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 409568

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19072854

Trang nhất » Tin Tức » Khoa giáo

Triển khai công tác khoa giáo - văn hóa, văn nghệ năm 2022

Thứ ba - 21/12/2021 21:28
Ngày 20-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn 29-HD/BTGTU về Hướng dẫn công tác khoa giáo - văn hóa, văn nghệ năm 2022, trong đó tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức quán triệt triển khai, sơ kết, tổng kết và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Chú trọng công tác phối hợp theo Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; đảm bảo các hoạt động đảm bảo thiết thực, khả thi, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Hướng dẫn yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ như sau:

1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tiếp tục theo dõi, triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận 51-KL/TW, ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Công văn 630-CV/TU, ngày 19-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong thời gian tới nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, ngành giáo dục và đào tạo tập trung nâng cao chất lượng công tác dạy và học trực tuyến, trực tiếp; tìm giải pháp giải quyết các khó khăn về thiết bị học tập, đường truyền cho học sinh, chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá đúng chất lượng dạy và học.

2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 06-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, tập trung thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào đời sống sản xuất, kinh doanh.

3. Đối với lĩnh vực xã hội (y tế, dân số, thể dục - thể thao, gia đình, trẻ em,...), các ngành chuyên môn tập trung thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng nhằm phát triển xã hội có hiệu quả, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; từ đó, xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng dân số, gắn dân số với phát triển; quan tâm đến mọi người dân, bảo đảm chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội. Không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhất là việc triển khai thực hiện Kết luận 07-KL/TW, ngày 11-6-2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11-10-2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để người dân được chăm sóc sức khỏe và tiếp cận chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh tổ chức phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quan tâm công tác chăm lo phát triển về chất lượng, quy mô, cơ cấu dân số trong thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; tận dụng hiệu quả các cơ hội từ cơ cấu dân số vàng, thích ứng với quá trình già hoá dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi. 
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01-11-2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 trong phong trào rèn luyện thân thể của người dân, tăng cường thể lực người dân,... Kế hoạch 24-KH/TU, ngày 16-8-2021 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo đến năm 2030.

Các lĩnh vực khác tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận gắn với thực hiện chuyên môn của đơn vị trong  năm 2022 phù hợp điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

4. Trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; tuyên truyền kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, quán triệt sâu sắc, triển khai các quan điểm, chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 17-6-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; giải pháp tích cực duy trì và nâng cao các chỉ tiêu về xây dựng “Nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh.

5. Sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW, ngày 05-11-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 06-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 05-11-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Công tác dân số trong tình hình mới.

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị khóa X về Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
 
6. Nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình phối hợp trong lĩnh vực khoa giáo - văn hóa, văn nghệ

Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy đẩy mạnh công tác phối hợp với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp theo kế hoạch, quy chế phối  hợp. Trong đó tập trung triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành thuộc lĩnh vực KG-VHVN. Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực KG-VHVN. Phối hợp nắm tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân; phát hiện kịp thời các vấn đề bức xúc; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực KG-VHVN.
 

BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên