Văn bản theo người ký: Võ Văn Bình

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 22/NQ-HĐND 27/10/2023 Nghị quyết về việc quyết định số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh năm 2024
2 21/NQ-HĐND 27/10/2023 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích giao thông để thực hiện Dự án đường giao thông phục vụ phát triển công nghiệp phía Đông
3 20/NQ-HĐND 27/10/2023 Nghị quyết về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, giai đoạn 2024-2026
4 10/2023/NQ-HĐND 27/10/2023 Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn từ ngân sách trung ương phân bổ cho địa phương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
5 449-BC/TU 01/11/2023 Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 13-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị
6 2647-CV/TU 07/11/2023 Tăng cường công tác phòng ngừa xã hội đối với tội phạm, vi phạm pháp luật
7 2633-CV/TU 02/11/2023 Triển khai thực hiện Kết luận 2517-KL/HVCTQG của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
8 2584-CV/TU 18/10/2023 Triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
9 438-BC/TU 13/10/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
10 437-BC/TU 13/10/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
11 435-BC/TU 13/10/2023 Báo cáo sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
12 432-BC/TU 06/10/2023 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
13 431-BC/TU 06/10/2023 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
14 516-KL/TU 08/08/2023 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X về lãnh đạo phát triển thành phố Mỹ Tho đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
15 12/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024
16 10/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025
17 11/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2023
18 15/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021-2026
19 16/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021-2026
20 14/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
21 13/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về kết quả giám sát công tác quy hoạch sản xuất nông nghiệp tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản và triển khai chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
22 11/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2023
23 09/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án nhóm C sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do UBND tỉnh quản lý
24 08/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2023 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha
25 07/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2023 phải thu hồi đất
26 08/2023/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
27 06/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập các phường Long Chánh, Long Thuận, Long Hưng, Long Hòa thuộc TX. Gò Công và thành lập TP. Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang
28 2325-CV/TU 12/07/2023 Công văn triển khai Kết luận 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
29 481-KL/TU 07/07/2023 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU, ngày 05/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X về phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
30 480-KL/TU 17/07/2023 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 05/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
31 18-NQ/TU 07/07/2023 Nghị quyết tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
32 375-BC/TU 27/06/2023 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Quy định 171-QĐ/TW, ngày 07/6/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan Hội quần chúng
33 368-BC/TU 20/06/2023 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
34 369-BC/TU 22/06/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai, thực hiện Kết luận 88-KL/TW, ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị
35 2252-CV/TU 13/06/2023 Lãnh đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029
36 364-BC/TU 14/06/2023 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
37 365-BC/TU 14/06/2023 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
38 2252-CV/TU 13/06/2023 Lãnh đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
39 42-CTr/TU 06/06/2023 Chương trình
40 101-KH/TU 06/06/2023 Kế hoạch
41 363-BC/TU 02/06/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
42 10-CT/TU 02/06/2023 Chỉ thị
43 362-BC/TU 31/05/2023 Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
44 355-BC/TU 30/05/2023 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
45 09-CT/TU 31/05/2023 Chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
46 08-CT/TU 10/05/2023 Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.
47 95-KH/TU 09/05/2023 Thực hiện Kế hoạch số 254-KH/BTGTW, ngày 27/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết 35 năm thực hiện biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương (1989 - 2024); Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổng kết 35 năm thực hiện khai thác và sử dụng Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương và 20 năm thực hiện biên soạn, phát hành, sử dụng Bản tin Thông báo nội bộ trên địa bàn tỉnh (2004-2024), với nội dung như sau:
ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập287
  • Máy chủ tìm kiếm234
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay61,105
  • Tháng hiện tại384,101
  • Tổng lượt truy cập30,418,321
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây